Min Arbeidsplan Ringerike

  1. Mer om
Min Arbeidsplan Ringerike

Ingen støtte for Internet Explorer! Applikasjonen du forsøker å starte har avsluttet støtten for Internet Explorer. For å kunne benytte applikasjonen må du Login steg 1: Brukernavn og Passord. Glemt Passord · Hjemmekontor - klient. Ansattpålogging for Ringerike kommune Velg arbeidsgiver, UL Ressursstyring Prod, OR Ressurstyring Prod, VO Ressursstyring Prod Meta Keywords, No Keywords Minarbeidsplan.ringerike.kommune.no DA: 35 PA: 8 MOZ Rank: 43. Ingen støtte for Internet Explorer! Applikasjonen du forsøker

Like viktig er det å kunne oppleve glede ved å lese ogfordype seg i bøkenes verden. En rekke nasjonale og internasjonale undersøkelserhar vist at norske elevers leseferdigheter ikke er på et ønsket nivå. Samtidig er det dokumentert at norske barn og unge leser mindre enn de gjør iland det er naturlig for Norge å sammenligne seg med Lie et al. Gi rom for lesing er en tiltaksplan for å stimulere elevers leseglede ogleseferdigheter og øke kompetansen i bruk av skolebibliotek.

Hvordan løfte en hel skole?

De primæremålgruppene for planen er lærerutdanningsinstitusjoner og skoleeiere, rektorer,lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring.

I følgestrategiplanen må tiltakene forankres i skolens ledelse og følges opp aktivt avskolens ansatte. Planen er også en invitasjon til fylkes- og folkebibliotek, forlag,forfattere, bokhandlere og andre aktuelle aktører til å bidra til stimulering avleselyst og styrking av leseferdigheter hos barn og unge.

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte høsten 2003 en idédugnad, derulike miljøer som arbeider systematisk for å bedre leseferdighetene til barn og8 unge, møttes. Disse skolene skulle få evaluere ogvidereutvikle sitt opplegg for så å stå sentralt i spredningsarbeidet til andreskoler. Tidsrommet forprosjektet var årene 2004 og 2005. Etter en søkerrunde ble det valgt ut en til toskoler fra fylkets fem regioner, i alt seks skoler.

I tillegg ble det valgt ut en skolesom skulle bidra med særlig kompetanse på IKT og lesing. Alle ressursskolene fikk en økonomisk støtte på totalt kr.

Aksjonslæring som lærings- ogutviklingsstrategi2. En rekke suksesskriterierframheves med tanke på å utvikle en kultur for læring, først og fremst tydeligskoleledelse, dernest samarbeid og erfaringsdeling mellom lærere, nettverkbyggingog erfaringsutveksling mellom skoler. Det understrekes at endringkrever en vilje til kontinuerlig utvikling som må komme innenfra skolen selv. Aksjonslæring er en lærings- og utviklingsstrategi som kan møte disse nyekravene til endring. I følge Tom Tiller kan aksjonslæring kan forstås som enkontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kolleger der intensjonen erå få gjort noe Tiller 1999.

Det er en strategi for utvikling i skolen samtidig somdet skjer læring i personalet. Styrken i aksjonslæringen er at personene iorganisasjonen blir oppmerksomme på og kan nyttiggjøre seg det som alleredeer der av kunnskap.

Du vil kanskje like: Ikea stavanger åpningstider

Ved en refortolking av gårsdagens erfaringer sett i lys avdagens forventninger og morgendagens krav, genereres læring ut av deforeliggende erfaringer Ibid. I følge Møller er aksjonslæring enlæringsstrategi der personalet reflekterer over egne erfaringer og lærer av dem Møller 1995. Aksjonslæring bygger på et sosiokulturelt læringssyn, der tenkning oglæring er forankret i det sosiale, interaksjonen og bruk av språket.

Detsosiokulturelle perspektivet legger vekt på at kunnskap blir konstruert gjennomsamhandling. Interaksjon og samarbeid er helt grunnleggende for læringen, ogikke bare et positivt element i læringsmiljøet. Kunnskap blir distribuert mellommenneskene innenfor et fellesskap Bråten 2002. Vi lærer først gjennomsamspill med andre, og deretter blir kunnskapen internalisert Vygotsky 2001.

Aksjonslæring handler om å forstå det man erfarer, forstå seg selv og fåøye på alt som befinner seg i dypet. Det betyr å utfordre seg selv på engrunnleggende måte Tiller 1999. Et slikt opplegg bygger på firebasisaktiviteter. Man bruker en vitenskapelig framgangsmåte, søker fornuftigeavgjørelser, utveksler gode råd og konstruktiv kritikk og lærer ny atferd.

Refleksive prosesser er en nødvendig del av et slikt opplegg.

Hvordan løfte en hel skole?

Det er derfornødvendig å skape et handlingsrom for refleksjon i en travel hverdag. Forutsetningen er at det settes av tid til individuell og kollektiv refleksjon, og atdenne tiden oppfattes like forpliktende som andre gjøremål Møller 1995. Goderefleksive prosesser krever at vi sørger for å få en distanse til det som skjer Tiller 1999.

Flere studier har vist at aksjonslæring kan representere et viktig potensialfor kunnskapsutvikling i skolens voksne miljø. Systematisk refleksjon overerfaringer og handling kan skape behov for forbedringstiltak i skolens praksis.

Fagbladet 04

Modellen kan illustrere hvilke ulike læringsmuligheter som var tilstede ipartnerskapet. Erfaringen er sosial, fordi den utviklesgjennom deltakelse i kulturelle aktiviteter og gjennom sosial interaksjon. Samtidig er den unik for hvert enkelt individ. Lærerne og skolelederne ileseprosjektet har lang erfaring fra skoleverket.

Ringerike Kommune at Website Informer

Det betyr at de har mange felleserfaringer, ettersom de har deltatt i samme type virksomhet. Samtidig har deindividuelle erfaringer knyttet til leseopplæring, litteraturlesing, bibliotek ogledelse. Informasjon består av andre menneskers mening og fortolkning averfaringer, og den medieres gjennom alt fra uformelle samtaler til skriftligekilder. Informasjonen huskes best når den korresponderer med mottakerensbehov og verdensoppfatning. Teori om leseopplæring, litteratur og bibliotek erinformasjon som må relateres til deltakerne på en praksisnær og aktuell måte.

Dette betyr at deltakerne brukersine erfaringer og informasjon, for å utvikle sin forståelse og handling knyttet tilden aktuelle aktiviteten. Meningen gjøres eksplisitt i det sosiale fellesskapet,som dermed blir arenaen for både en individuell og kollektiv kunnskapsbygging.

Sentralt i kunnskapsbygging er distanse i tid og sted, eller slik Dale Dale 1999 uttrykker det; frihet fra handlingstvangen. Jeg har nå trådt inn som vikar i 1. Har jeg krav på lønn som ufaglært lærer og ikke bare vanlig assistentlønn? Jeg ser på lønnsslippen min at jeg ikke har fått noe mer betalt. Jeg får ikke dette til å stemme. Den siste måneden har jeg jobbet hver torsdag og fredag fulle dager som lærer i 1. Burde ikke jeg da fått mye mer utbetalt?

Assistent SVAR: Som lærer uten godkjent utdanning skal du lønnes etter en spesiell formell som gir høyere timepris for de timene du har som lærer enn som assistent. Jeg vet ikke hvor lang hver skoletime er på din skole, men det vanlige er jo 45 minutter eller 60 minutter. På ungdomstrinnet og vgs er det mange forskjellige årsrammer i forhold til hvilket fag man underviser. Du skal minimum ha lønn som fagarbeider når du jobber som vikarlærer.

Jeg vet jo ikke om du har noen lønnsansiennitet, men la oss gå ut ifra at du ikke har noen som helst ansiennitet. Da er begynnerlønn for fagarbeider kroner 326. Min Arbeidsplan Ringerike kommune har startet opp et arbeid med kommunedelplan for masseforvaltning, og legger planprogram for arbeidet til offentlig ettersyn lifecare min arbeidsplan På Grimstad kommunes nettsider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Lifecare Min Arbeidsplan; Intranett; SSIKT; Fann du det du leita etter?

Ringerike kommune - Selvbetjening Velkommen til Ringerike kommune sin selvbetjeningsportal. Tenk deg nytrukken torsk og ferske poteter Den lykkelige fisker nstrålte fra øre og latter nsatt utrolig løst etter fangsten.

Minarbeidsplan Lifecare Min Arbeidsplan

Vi kosa oss i sola og antrekket blei stadig lettere utover dagen. Vi håper at enda flere tar sjansen på å bli med til neste år en festlig dag ved havet! Fisken er der og venter på oss -Inger Lien - Blekke nr.

Det serveres en treretters middag med ønsket drikke til. Jeg vil at vi skal ta defrekventert av asylsøkerne i Afghanistan. Muslimer og batten, vi kan ikke akseptere Ringerike. Jeg rasisme, for det er faktisk medalje». Dette er bare to vil ikke ha en kultur her hvor akkurat det det er. Jeg husker eksempler, jeg kunne skrevet vi syns det er greit at folk godt 90-tallet da nynazistene mange. Dignity can be maintained by showing patients and their relatives respect by providing.

Jeg bestemte meg tidlig for at min bacheloroppgave skulle omhandle etiske. Sykehjem er en lovpålagt tjeneste i kommunene, og lovene som. Det finnes ingen unnskyldning for å deportere sårbare asylsøkere tilbake til Sudan.

Voldelige tilstander De siste månedene i.

MIN ARBEIDSPLAN RINGERIKE Relaterte emner

Visninger: Transkript 1 Blekke nr. For to år siden var RKJFF på samme sted for å jakte på grisen, og våre historier derfra fristet 5 nye grisejegere til å bli med denne gangen. Vel framme om kvelden ble vi tatt godt imot av jaktlederen vår og innlosjert før vi gjorde oss klare for første jaktøkt her skulle det jaktes på de svenske villsvina! Med flotte jakttårn eller nærmere bestemt innebygde tårn med seng og god madrass kunne vi gjøre oss klare for en lang kveld og natt på post. Selv med gode kikkerter var det en periode på natta det ikke var forsvarlig å skyte, så det handlet mye om å være tålmodig og bruke hele natta på post sove kunne vi jo gjøre om dagen. Selv jaktleder og hans medhjelper syntes vi var usedvanlige ivrige til å jakte.

MIN ARBEIDSPLAN RINGERIKE Kommentarer:
Forfatter på Min arbeidsplan ringerike
Berg fra Arendal
jeg liker lese bøker nyttig. Les også min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til knappen.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net