Fast Ip Telenor

  1. Mer om
Fast Ip Telenor

Passer for bedrifter som trenger fast IP-adresse og har mye inngående og utgående trafikk. Når inkludert data er brukt opp reduseres hastighet til 5 Mbit/s Kunder med bredbånd fra Telenor kan også få levert bredbåndstelefoni. Bredbåndstjenesten inkluderer ikke fast IP-adresse Er det mulighet for å få statisk ip hvis man har fiber fra Telenor? Og i så fall hvor mye koster det Hvorfor tilbyr dere ikke statisk IP-adresse? Vi tilbyr dynamisk IP, som stort sett alle bredbåndsleverandører gjør i dag. Styres router-konfigurasjonen lokalt Telenor er en rabattavtale i Agrol - Landbrukets fordelsprogram Fast Mobilt Bredbånd Avansert – et godt alternativ til fiber; Mobilt Bredbånd – til

Kunder som abonnerer på slike tjenester med optimert kvalitet kan oppleve at dette påvirker tilgjengelig kapasitet for annen internettrafikk.

Telenor bruker også trafikkstyring for sikkerhetsformål. I tillegg kan tilgang til enkelte nettsteder blokkeres etter pålegg fra offentlige myndigheter. Ansvar for vedlikehold, feilretting, mm Telenor utfører vedlikehold og feilretting på tilknytningen til og med første tilknytningspunkt.

Kunden bør gjøre seg kjent med kabelføring på egen tomt før eventuelle tiltak iverksettes. Kunden er ansvarlig for skader på kabler som følge av tiltak kunden foretar. Kunden er ansvarlig for at kundens utstyr kan benyttes sammen med Telenors utstyr og tjenester. Leid eller lånt utstyr skal tilbakeleveres i god stand. NPT vil derfor anbefale at et eventuelt vedtak fra Personvernnemda er tydelig på virkeområdet, hva angår hvilke nett og tjenester som omfattes.

FASTTELEFONI

Etter NPTs syn vil en utvidelse av virkeområdet til å gjelde andre nett og tjenester enn mobildatatjenester kreve en ytterligere konsekvensutredning. Hva angår Datatilsynets kommentarer til ekomloven § 2-10, kan ikke NPT umiddelbart slutte seg til disse. Det er riktig at vernet av kommunikasjon i nett og tjenester, såkalt logisk sikkerhet, har en særlig regulering i ekomloven § 2-7 og tilhørende forskrifter.

Paragraf 2-10 er likevel ikke avgrenset til hverken samfunnspålagte oppgaver eller nasjonal sikkerhet, men gir selvstendige plikter til å sikre nett og tjenester mot blant annet logiske angrep, som tjenestenektangrep og ekstern overtakelse av funksjon eller kapasitet hos tilbyder. Ekomloven § 2-7 første punktum gir en plikt for tilbyder til å «gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak for vern av kommunikasjon og data i egne elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester».

En sentral avgrensning i denne forbindelse er at kravet er relatert til egne nett og tjenester, og dermed ikke omfatter sikring av sluttbrukers egne klienter og interne nett. Dette kan for eksempel være tilfelle ved distribuerte tjenestenektangrep.

Hvilke sikkerhetstiltak som er «nødvendige» vil bero på hvilke løsninger som er tilgjengelige, kostnadene ved å implementere disse, nettet og tjenestens viktighet og de til en hver tid foreliggende risiki. Pliktens konkrete innhold er dermed til en viss grad en dynamisk størrelse, som kan oppsummeres med at «tilbyder [skal] yte en sikkerhet som er tilpasset risikoen».

Hvordan skaffe meg fast IP adresse

Et sentralt premiss er at tilbyder ikke kan se bort fra trusler mot konfidensialiteten fra meget kompetente organisasjoner, og må iverksette tiltak for å redusere mulige skadevirkninger av disse. En sentral foranledning til dette brev var de stadig økende digitale truslene mot infrastruktur, herunder mot elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester. Etter ekomloven § 2-7 tredje ledd skal blant annet trafikkdata, slik det her er tale om, slettes eller anonymiseres så snart de ikke lenger er nødvendige for en rekke definerte formål.

Etter bestemmelsen kan imidlertid også «andre krav fastsatt i medhold av lov» være et grunnlag for å lagre trafikkdata etter § 2-7 tredje ledd.

Dette spørsmålet ble ikke tilstrekkelig vurdert i NPTs brev av 12. Det er på det rene at ekomloven § 2-7 første ledd etter omstendighetene kan forplikte tilbyder til å gjennomføre sikkerhetsanalyse av trafikk i eget nett og tjeneste.

Det er også på det rene at analyse og dermed lagring av aksepterte innkommende forbindelsers destinasjons IP-adresse vil være av stor verdi for å sikre kommunikasjonen, for eksempel for å oppdage, og begrense virkningene av distribuerte tjenestenektangrep, og ved mer avanserte angrep mot konfidensialiteten. Spesielt i sistnevnte tilfelle, der skadevare installert på brukers klient blir benyttet av tredjeperson til angrep på andre, vil det være viktig å kunne analysere trafikken ved hjelp av de aktuelle IP-adressene.

Det foreliggende vedtaket fra Datatilsynet gir mulighet for slik lagring over kort tid, som er presisert til «noen timer».

Videre åpnes det for forlenget lagring ved særlige risikohendelser. Etter NPTs oppfatning forutsetter plikten i ekomloven § 2-7 også at tilbyder har systemer som tar høyde for at det kan oppstå sikkerhetssituasjoner av en slik art at de ikke kan bli oppdaget innenfor noen få timer, typisk særlig avanserte angrep.

Disse kan finne sted både i, og utenfor, perioder der tilbyder har informasjon som iht.

Trådløst bredbånd for bedrifter

NPT kan imidlertid ikke se at den til nå praktiserte lagringstid på 21 dager er dokumentert å være fundert i objektive sikkerhetsmessige vurderinger, noe den risikobaserte tilnærmingen i ekomloven § 2-7 legger opp til. Der plikten til å sikre nett og tjenester etter bestemmelsen støter opp mot andre hensyn og plikter, i dette tilfellet til dataminimalisering og personopplysningsvern, er det særlig viktig at lagringstiden settes på bakgrunn av et dokumentert behov.

NPT anser at Telenor Norge AS som tilbyder av den elektroniske kommunikasjonstjenesten mobil internettaksess er forpliktet til å gjennomføre sikkerhetsanalyse for å sikre kommunikasjon og data som formidles gjennom tjenesten, jf ekomloven § 2-7 første ledd.

Analyse som innbefatter innkommende forbindelsers destinasjons IP-adresser vil være en nødvendig del av dette, noe som forutsetter at denne informasjonen lagres i en viss periode. NPT ser heller ikke at denne konklusjonen vil være annerledes for andre typer internettaksess.

Alt du må vite om bredbåndstelefoni

Slik lagring er dermed også tillatt etter ekomloven § 2-7 tredje ledd, jf første ledd, så fremt lagringstiden er fundert i objektive sikkerhetsmessige vurderinger av behovet, gitt de risiki som foreligger mot konfidensialiteten av kommunikasjon og data som formidles via tjenesten.

Datatilsynet vil presisere at vedtaket er ment slik at lagring som ikke tillates etter første setning likevel kan skje uten samtykke, dersom lagringen ikke overstiger et svært begrenset tidsrom.

I kontrollrapporten fremgår det at slik lagring kun kan skje «når det er nødvendig for å gjennomføre kommunikasjonen og i en svært begrenset tidsperiode. Denne tidsperioden kan ikke strekke seg lenger enn noen få timer». Datatilsynet mener dette gikk tilstrekkelig klart frem av sakens dokumenter, men erkjenner at vedtaksformuleringen kunne vært mer presis.

Hva vedtaket innebærer er med denne presiseringen klart. Vi kan ikke se at denne avklaringen har betydning for om klagen skal oversendes Personvernnemnda eller ikke.

Mystisk virus på Telenor

Telenor kommenterer også at det er uklart hva Datatilsynet mener når vi bruker ordet «system» i vedtaket. Her er det Telenors system eller systemer for leveranse av mobilt bredbånd vi viser til.

Ekomloven § 2-7, l.

Har du lest dette? Flytte lån med fastrente

Dette bidrar også til å redusere forstyrrelser fra gamle nettverk og enheter i nærheten. Bånd Aktiver alle bånd som støttes av ruteren din Et Wi-Fi-bånd er som en gate der dataene kan forflytte seg. Flere bånd gir mer datakapasitet og bedre ytelse for nettverket. Kanal Sett til Auto Hvert bånd i ruteren er delt inn i flere, uavhengige kommunikasjonskanaler, som filer i en gate.

Når kanalvalget er satt til automatisk, velger ruteren din den beste Wi-Fi-kanalen for deg. Hvis ruteren din ikke støtter automatisk kanalvalg, velger du den kanalen som gir best ytelse i nettverksmiljøet. Hvilken kanal det er, varierer avhengig av Wi-Fi-forstyrrelser i nettverksmiljøet ditt, som kan inkludere forstyrrelser fra andre rutere og enheter som bruker samme kanal.

Hvis du har flere rutere, konfigurerer du dem til å bruke forskjellige kanaler, spesielt hvis de er i nærheten av hverandre. Bredere kanaler er raskere, men mer utsatt for forstyrrelser og har større sannsynlighet for å forstyrre andre enheter. Vi jobber på tvers av tekniske miljøer og i tett samarbeid med 3. Dette kan gjøres enten på den enkelte enhet eller mer sentralt i bredbåndsruteren som benyttes.

Hvordan dette gjøres, varierer veldig fra system til system. Som en følge av dette vil tjenestene for garantert feilretting og betalt feilretting fases ut fra samme dato.

Publisert: Oppdatert 21. Estimatene om når det er tomt, strekker seg fra noen måneder til noen år. Men det blir ofte ikke gjort.

FAST IP TELENOR Relaterte emner

Men kan ikke en 4G ruter gi fast ip på fast ip adresse telenor med ruteren jeg har her hjemme?. Telenor gir ikke ut fast IP til privatkundene sine, så da må du enten gå over til et bedriftsabon mye dyrereeller bytte til en leverandør som ikke hater kundene. Fast ip adresse telenor slike tilfeller må disse ha mobilt bredbånd og mobiltelefon, sier Vegard bruk av fasttelefon finnes det gode tilbud om IP-telefoni tilgjengelig. Fast ip adress mobilt bredband telenor — By Cackler Posted on Dette er en fornuftig strategi for de fleste brukere da. Er Telenor villige til å adresse telenor opp det for meg?

Fast Ip Telenor
FAST IP TELENOR Kommentarer:
Forfatter på Fast ip telenor
Persson fra Harstad
Se min andre innlegg. Jeg elsker absolutt kornisches Hurling. jeg elsker dele interessante nyheter svakt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net