Nasjonal Prøve Lesing

  1. Mer om
Nasjonal Prøve Lesing

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag Digitalt · pgsc.udir.no - 5.trinn, lesing: Tusenbeinets vakre dans. risor.skole.no - Nasjonal Prøve i lesing for 5.trinn Nasjonale leseprøver: Lesing som grunnleggende ferdighet i læreplanen Nasjonal prøve i lesing Snart er det Nasjonal prøve i lesing. Her finn du øvingsoppgåver

Har du lest dette? Førerprøven app

Fra og med 2014 er grensene for hvert av nivåene satt fast for de prøvene som gjennomføres elektronisk, altså engelsk og regning. Dette gjør det meningsfullt å se endringer i prosentandelen elever på hvert nivå fra ett år til et annet.

Nasjonale prøver Wikipedia

Fra og med 2014 blir i tillegg ett sett med hemmeligholdte oppgaver, kalt ankeroppgaver, besvart av et representativt utvalg på 6 prosent av elevene hvert år. Prøvene som avlegges ett år blir deretter lenket sammen med prøvene året etter ved hjelp av disse ankeroppgavene.

Dette gjør det mulig å måle utviklingen til elevenes resultater i engelsk og regning over tid fra og med 2015. For lesing ble dette mulig fra 2017, fordi denne prøven ble elektronisk først i 2016.

Nasjonale leseprøver hva de måler og hvordan resultatene kan brukes

I 2007 ble prosentfordelingen mellom de ulike mestringsnivåene fastsatt på bakgrunn av innholdet i mestringsbeskrivelsene og statistiske analyser. Hvert år, til og med 2013, ble poenggrensene fastsatt med utgangspunkt i at de på nasjonalt nivå skulle gi tilnærmet samme gjennomsnitt og fordeling på nivåer som tidligere år. Bakgrunnen for dette var å gi best mulig sammenligningsgrunnlag for lokalt nivå.

Når det gjelder nasjonale prøver fra 2007-2013 er det viktig å understreke at endringer over tid for en gruppe elever ikke bør sees på som en absolutt endring.

Mindre andel elever på nivå 1 og flere på nivå 3 i et gitt fylke er ikke nødvendigvis et uttrykk for at elevenes ferdigheter har bedret seg i absolutt forstand. Skala for nasjonale prøver i lesing på 5. Den typiske elev på dette nivået kan: Mestringsnivå 1 Finne lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med lite konkurrerende informasjon Tolke trekke enkle slutninger og kombinere informasjon fra flere steder i teksten Reflektere bruke personlige meninger til å kommentere tekstens innhold Mestringsnivå 2 Finne lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med klart konkurrerende informasjon Tolke oppfatte hovedtemaet og forstå sammenhenger som ikke er tydelig uttrykt i teksten Reflektere identifisere formelle trekk ved tekster og ta stilling til eller vurdere tekstens innhold Mestringsnivå 3 Finne skille sterkt konkurrerende informasjon fra informasjon som er relevant for oppgaven Tolke forstå motsetningsfylt innhold og komplekse sammenhenger i teksten Reflektere bruke kunnskap om språk og tekst til å identifisere og forholde seg til mer komplekse trekk ved tekstens form og innhold 2.

Mestringsnivåenes oppbygging Nivåbeskrivelsene i lesing er knyttet direkte til tre aspekter ved lesing: å finne informasjon i teksten finne å forstå og tolke teksten tolke å reflektere over og vurdere teksten reflektere Disse aspektene samler beskrivelsen av lesing på de tre nivåene. Innenfor hvert av aspektene vil det være økende vanskegrad på de oppgavene elevene på det aktuelle nivået kan mestre.

I tillegg vil oppgavens vanskegrad være avhengig av en rekke faktorer knyttet til selve teksten, som sjanger, tekstformat, tekstlengde, språk og stil. Vanskegraden vil dessuten alltid være avhengig av i hvilken grad teksttype, tema og innhold er kjent for den enkelte elev.

Å finne informasjon i teksten innebærer å finne fram til informasjon som er direkte, tydelig, eller eksplisitt uttrykt i teksten. Et holdepunkt i vurderingen av hva som er tydelig, er at meningen er formulert innenfor rammene av en setning.

Mye informasjon og høy informasjonstetthet i teksten gjør det vanskeligere å holde tunga rett i munnen også når svaret kan finnes i teksten. I nivåbeskrivelsene kalles slike utfordringer konkurrerende informasjon. Elever på nivå 1 håndterer i liten grad tekster med konkurrerende informasjon, mens elever på nivå 2 og 3 i liten grad forstyrres av dette.

Å forstå og tolke teksten er en vid kategori som spenner fra enkle slutninger mellom innholdet i to setninger som følger etter hverandre enkel inferens, til de mest kompliserte slutningene vi vanligvis forbinder med å lese mellom linjene.

Nasjonale prøver i samisk lesing Senter for samisk i opplæringa

Nivåene 1, 2 og 3 er beskrevet med tanke på å få fram dette spennet. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for vurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Kilder: Utdanningsdirektoratet Vis mer På ungdomstrinnet er det nå litt færre elever på de laveste nivåene enn for noen år siden. I engelsk er det jevnt mellom jenter og gutter. I lesing er det flest jenter på de høyeste mestringsnivåene, mens det er flere gutter på de høyeste mestringsnivåene i regning.

Nasjonalt er det ingen endringer i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk. I Nordreisa kommune har elevene økning i skalapoeng i alle fag på 5.

Nasjonalt Nordreisa kommune Det er ingen endringer nasjonalt i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale skalapoeng er 50 poeng. TRINN I lesing har både andelen elever på høyeste nivå 3 og laveste nivå 1 mestringsnivå gått svakt ned siden2016.

Resultatet er at andelen elever som presterer på det mellomste mestringsnivået har økt.

Dette bør du vite om nasjonale prøver

Fra 2019 til 2020 har det kun vært minimale endringer i fordelingen av mestringsnivå. Hva er årsakene dersom elevene ikke forstår når de leser? Hvordan kan de lære å trekke de rette slutningene? Til nytte i videre leseopplæring Etter hver gjennomføring blir det utarbeidet en omfattende rapport og det holdes kurs for lærere og skoleledere i hvordan resultatene fra prøven kan brukes i den videre leseopplæringen.

Det er også utviklet vurderingsveiledninger, beskrivelser av hva de ulike oppgavene måler på ulike nivåer, samt veiledningsmateriell til lærere om bruk av resultatene. Nettressurser for lærere 5.

NASJONAL PRØVE LESING Relaterte emner

Informasjon til foresatte om nasjonale prøver Hva er nasjonale prøver? Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5. Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene.

NASJONAL PRØVE LESING Kommentarer:
Redaktør på Nasjonal prøve lesing
Fredheim fra Stavanger
Jeg nyter lese tegneserier til syvende og sist. Les gjerne min andre innlegg. jeg liker Kuchendekoration.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net