Lønnstrinn 71 Staten 2017

  1. Mer om
Lønnstrinn 71 Staten 2017

Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2017. Hvert år forhandler staten med LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio om lønnsoppgjøret LO Stat, YS Stat og Unio forhandler årlig med Staten om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Disse forhandlingene skjer i løpet Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017. som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat LØNNSTABELL LO STAT, UNIO OG YS STAT Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. mai 2017 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL. Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i

Partene vil fastsette nærmere organiseringen av, rammene og tidsplan innen utgangen av juni Arbeidet skal legges til grunn for forhandlingene om hovedtariffoppgjøret 2018.

Timelønn /

En rekke stillingskoder og to lønnsrammer utgår. Sikringsbestemmelse for å ivareta ansatte som har stillingskoder som nå er utgått. Reglene om tvisteløsning på delegert nivå er presisert Lønnstabellen ble avviklet i avtalen med Akademikerne, og enkelte bestemmelser i hovedtariffavtalen ble endret i tråd med dette. Som en følge av dette er lønnsrammene og virkemidler ved lokale forhandlinger utformet på en ny måte. KMD har sendt brev til alle statlige virksomheter om gjennomføringen av de årlige lokale forhandlingene.

Lokal arbeidsgiversiden kan avsette økonomiske midler fra virksomheten. Lokalt avsatte lønnsmidler skal som hovedregel fordeles forholdsmessig etter lønnsmassen på de to avtalene.

Arbeidsgiver kan ikke legge føringer på disse pengene. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1.

Jobb i Oslo kommune

I år blir det avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger. Hva som regnes som lønn blir dermed en avgjørende faktor for populasjonsforståelsen. Lønnsbegrepet er i utgangspunktet begrenset til å omfatte kontante ytelser for avtalt arbeid, og er noe smalere enn for eksempel i nasjonalregnskapet.

Statistikken omfatter ikke naturalytelser, forsikringer, trekkfrie utgiftsgodtgjørelser eller lignende. Overtidsgodtgjørelse inngår i statistikken som egen lønnsvariabel, men inngår ikke i månedslønnen. Selvstendig næringsdrivende eller vernepliktige inkluderes ikke. Lønnstakeren må ha mottatt fastlønn eller timelønn for arbeidsforholdet i løpet av tellingsmåneden.

Referanseuken er uken som inneholder den 16. Praktiske utfordringer ved populasjonsavgrensningen er i stor grad knyttet til å avgjøre hva slags lønnsutbetaling lønnstakeren har mottatt for arbeidsforholdet i tellingsmåneden, samt å vurdere lønnen opp mot informasjon om ansettelsesforholdet, altså om lønnstakeren gjennom arbeidsforholdet er ansatt, har utført arbeid og fått utbetalt lønn for dette i tellingsmåneden.

A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk.

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må månedlig levere a-melding. Datagrunnlaget omfatter dermed alle lønnstakere i alle foretak i de næringer lønnsstatistikkene dekker.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fra registre i offentlig sektor. Det ble innhentet informasjon om blant annet avtalt lønn, bonus, uregelmessige tillegg og arbeidstid til den enkelte ansatte i virksomheten.

Datainnsamling, editering og beregninger Datainnsamling Statistikken har ingen egen datainnsamling, men baserer seg på en rekke ulike registre. Personrelaterte kjennemerker innhentes fra Det sentrale folkeregisteret DSF. Små og mellomstore opplysningspliktige får tilbakemelding i løpet av kort tid under ett minutt, mens store opplysningspliktige må vente litt lenger. Tilbakemeldingen fra Skatteetaten inneholder bl. Vi skiller på tre typer kontroller: a Automatiske kontroller og tiltak b Rapporter overvåking c Manuelle kontroller I tillegg til dette vil det bli gjennomført kontroller løpende gjennom året uavhengig av publisering.

Kontroller som har som formål å avdekke feil og mangler som bør korrigeres, er stort sett rettet mot arbeidsforhold. Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,8 prosents lønnsøkning i år.

Lønnsregulativ og satser

Også LO Stat og Unio kom til enighet med staten. Permisjoner etter § 6, jf. Tilleggsansiennitet er: Ansiennitet som arbeidstakeren kan gis ved ansettelse utover det vedkommende etter gjeldende godskrivingsregel har krav på. Bedret ansiennitet som arbeidstakeren gis ved lokale forhandlinger.

Begrepene virksomhet og driftsenhet defineres som i hovedavtalen § 40. Begrepet ektefelle er definert i ekteskapsloven §§ 1 og 95. Som samboere regnes to personer som har levd sammen i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret framgår at de har hatt samme bolig de siste to årene, eller to personer med felles barn og felles bolig. KMD kan i helt spesielle tilfeller gjøre unntak fra vilkårene.

Staten vil fjerne lønnstabellen her er statens nye tilbud

Med deltidsansatt forstås: Arbeidstaker med normal arbeidstid beregnet på ukentlig basis eller etter en gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljølovens regler, som er kortere enn arbeidstiden for arbeidstakere i tilsvarende heltidsstilling.

Opprykk skjer etter de regler som er fastsatt for den enkelte lønnsplan. Ved avansement innen samme virksomhet fra direkte plassert stilling i lønnsspenn til stilling på lønnsramme med minst samme topplønn på grunnstigen, beholdes tidligere lønn som en personlig ordning dersom innplassering etter ansiennitet vil gi lavere lønn. Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Ansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Utgangspunktet for beregning av tjenesteansiennitet er den 1.

Statens lønnsregulativ Hovedlønnstabell Sticos

Dersom ikke annet er bestemt, beholdes tjenesteansienniteten ved overgang innen 2 måneder fra en stilling til en annen i det statlige tariffområdet. Dette gjelder også ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling i det statlige tariffområdet.

Tilleggsansiennitet kan gis som beskrevet i § 2 nr.

Tilleggsansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling. Generelle regler: 1.

All militærtjeneste, polititjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut. Omsorgsarbeid godskrives med inntil 3 år. All yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet godskrives fullt ut. Tidligere relevant yrkespraksis skal likevel medregnes, når yrkespraksisen er opparbeidet i et yrke hvor kortere arbeidsoppdrag er vanlig. Spesielle regler: Stillingene vil i tillegg til de generelle godskrivingsreglene i pkt.

A kunne være omfattet av de spesielle godskrivingsregler nedenfor. Det fremgår av den enkelte lønnsplan hvilke stillinger dette gjelder. Ved vurdering om godskrivingsregel nr. Ved ansettelse innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr.

Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren har krav på etter de generelle godskrivingsreglene i pkt.

LØNNSTRINN 71 STATEN 2017 Relaterte emner

Dette gjelder ikke når den underordnede har fått beholde sin tidligere stillings lønn etter reglene i fellesbestemmelsene § 10. Med arbeidsledere forstås formenn, verksmestere og andre i lignende stillinger som daglig leder, fordeler og kontrollerer det arbeid som utføres av arbeidstakere de følger og har den direkte arbeidsledelse av. Det finnes imidlertid stillinger som fyller kravene til arbeidslederstillinger, men som har andre stillingsbetegnelser. Også tjenestemenn i slike arbeidslederstillinger kan gis kronetillegg, dersom vilkårene for øvrig er til stede. En overordnet lederstilling av mer faglig og administrativ art enn en operativ lederfunksjon med direkte arbeidsledelse, omfattes ikke av bestemmelsen. Tvilsspørsmål som måtte oppstå om denne ordningen må forelegges KMD. Hver av partene kan i perioden fremme forslag til endringer i hovedtariffavtalen av lønnsmessig art, jf.

LØNNSTRINN 71 STATEN 2017 Kommentarer:
Forfatter om Lønnstrinn 71 staten 2017
Førde fra Vadsø
Vennligst sjekk min andre innlegg. jeg er tent på Strand- / Sonnenbräunung. jeg liker studere dokumenter modig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net