Bokstavkarakterer Til Tall

  1. Mer om
Bokstavkarakterer Til Tall

Da gis søker 3 karakterpoeng. Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5. Tallkarakterer tidligere brukt av norske læresteder: 1,0 – 2,1 = 5 poeng Regne ut gjennomsnitt i tallrommet 5-1 (A-E) for bokstavkarakterer. Bruksanvisning: * Tast inn bokstaver fra A-E (ev Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, for eksamensemnet og de enkelte produktene av vekttall og tall Snittet beregnes med to desimaler og avrundes til nærmeste hele tall Kalkulatoren hjelper deg å regne ut karaktersnitt. Kalkulatoren regner bokstavkarakterer om til tallkarakterer. Eks: For å komme inn på et av

Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.

Opptakskrav til master i Applied Economics and Sustainability

Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget. Ikke deltatt — eleven har ikke deltatt i faget.

Den praktiske prøven skal gjennomføres etter avsluttet revisorutdanning eller høyere revisorutdanning og etter at nødvendig relevant praksis er opparbeidet. Sammen med et for strengt krav til karakternivå vil vilkårene som må oppfylles for å kunne motta godkjenning, kunne bli så omfattende at de unaturlig hemmer rekrutteringen til yrket.

Norsk og engelsk som spesielt opptakskrav

Likevel er kravene for å kunne motta godkjenning som statsautorisert revisor i Norge, etter Kredittilsynets mening fortsatt strenge i forhold til de krav mange andre land det er naturlig å sammenligne seg med stiller for å godkjenne revisorer. Kredittilsynet er ikke kjent med at andre land har tilsvarende særlige karakterkrav, knyttet til utdanningen av revisorer. Avgjørende for Kredittilsynets beslutning er likevel at det nye kravet til karakternivå ved den høyere revisorutdanningen, etter Kredittilsynets vurdering, fremdeles vil sikre at statsautoriserte revisorer har den nødvendige kunnskap til å revidere ordinære revisjonspliktige virksomheter.

Den kompetanse innen revisjon som statsautoriserte revisorer tilegner seg gjennom høyere revisorstudium, vil etter Kredittilsynets vurdering likevel være på et høyere og bredere nivå enn hva som registrerte revisorer normalt vil få gjennom den treårige revisorutdanningen. Kredittilsynet vil i denne sammenheng vise til at registrerte revisorer og statsautoriserte revisorer som utgangspunkt har samme rettigheter med hensyn til hvilke revisjonsoppdrag og -klienter de kan påta seg.

Likeledes er revisors plikter og kravene til revisjonens utførelse felles for begge revisorgrupper. Etter Kredittilsynets vurdering vil det ikke være hensiktsmessig med et krav til karakternivå, som sammen med et så omfattende innhold i revisjonsstudiene, tar høyde for at enhver statsautorisert revisor skal ha nødvendig kompetanse til å revidere alle typer revisjonspliktige virksomheter. For revisjonspliktige som har en særlig komplisert virksomhet, herunder også foretak av særlig stor samfunnsmessig betydning og børsnoterte foretak for øvrig, vil det kunne være behov for spesialkunnskaper.

Se dette: Spanske tall

Kredittilsynet legger til grunn at slik spesialkompetanse må tilegnes gjennom tilleggsutdanning og praktisk opplæring under veiledning av andre revisorer med erfaring fra revisjon av denne type virksomheter. I stedet styrket man undervisningen i generell revisjon, herunder bruk av revisjonsstandardene og kravene til revisors uavhengighet og objektivitet.

I relasjon: Romertall c

Det må for øvrig kunne legges til grunn at børsnoterte foretak samt andre revisjonspliktige av særlig stor samfunnsmessig betydning, vil legge vekt på å engasjere revisorer og revisjonsselskap som er kjent for sin særlige kompetanse på relevante områder.

Kredittilsynet er av den oppfatning at den mindre svekkelse i karakterkravet som endringene antas å innebære for statsautoriserte revisorer, således ikke vil få noen innvirkning på det generelle kvalitetsnivået innen revisjonen.

Karakterskalaen i det danske utdanningssystemet Nordisk samarbeid

Kredittilsynet vil for øvrig også vise til den plikt ansvarlig revisor alltid vil ha til å vurdere om vedkommende har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å påta seg et revisjonsoppdrag.

Trykk på "Lagre endringer" På siden for "Innstillinger for kurskarakterer" er det mange andre innstillinger for hvilke karakterer som skal vises til brukerne under menypunktet "Brukerrapport".

Det kan være lurt å se gjennom disse slik at brukerne får se det du ønsker at de skal se når de åpner karakterboka. På portalnivå Dersom du følger fremgangsmåten nedenfor vil du bokstavkarakteren vises som standard i alle kurs på portalen. Ingen vil få karakterutskrift og vitnemål med blanding av tallkarakterer og bokstavkarakterer, det vil bli med enten den ene eller den andre karakterskalaen. For at de som ikke fullfører sitt studieløp før 1. Den blir sendt ut i forbindelse med konverteringsarbeidet.

Fagspesifikt Fakultetene er nå i gang med å utarbeide fagspesifikke beskrivelser av vurderingskriteriene for hver bokstavkarakter. Det skal være et supplement til den generelle beskrivelsen, og er ment som a hjelp for de som skal sensurerer eksamen; b hjelp for studentene til å vite hva som ligger til grunn for karakteren; og c hjelp for potensielle arbeidsgivere.

Poengberegning og poenggrenser

Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende økonomiske modeller, kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.

Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til økonomi og administrasjon både med spesialister og til allmennheten.

Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner. Opptakskrav til master i Applied Economics and Sustainability Opptakskravet til det engelskspråkelige masterprogrammet er en bachelorgrad i samfunnsøkonomi eller tilsvarende.

BOKSTAVKARAKTERER TIL TALL Relaterte emner

For meir informasjon, sjå sidene til Samordna opptak. Master og påbyggingsstudium Mange av våre masteprogram krev eit vekta gjennomsnitt av heile vitnemålet, eller av fordjupinga. Meir informasjon om hva som gjelder for ditt studium finn du på denne sida. Kvar bokstavkarakter har eigen verdi. Karakteren «Bestått» teller ikkje med ved berekning av vekta gjennomsnittskarakter. Vitnemål der det er «Bestått» i alle fag får gjennomsnittskarakter C. Karakterar frå utvekslingsopphald teller ikkje med ved beregning av vekta gjennomsnittskarakter.

Bokstavkarakterer Til Tall
BOKSTAVKARAKTERER TIL TALL Kommentarer:
Rapportert den Bokstavkarakterer til tall
Nordli fra Sandnes
Anmeldelse min andre innlegg. Jeg trives kho kho. jeg liker lese romaner bebreidende.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net