Hva Er Blandet Tall

  1. Mer om
Hva Er Blandet Tall

Er summen av et heltall og en ekte brøk Det er to måter vi kan gjøre en uekte brøk om til blandet tall: 1) Summer nevneren med seg selv helt til summen er mindre eller lik telleren blandet tall, det blandede tallet · blandede tall · de blandede tallene, (bokmål/riksmål). For genitiv av substantiv, se eieform Her finner du 2 betydninger av ordet blandet tall. Du kan også legge til en definisjon av blandet tall selv Dersom telleren er større eller lik nevneren, har vi en uekte brøk, for eksempel 11 3. En uekte brøk vil være større eller lik 1. Da kan vi trekke et heltall

Vi forkorter en brøk så langt det går, men så lar vi den stå, selv om den er uekte. En brøk der telleren er lik 1, kalles en stambrøk. Det finnes uendelig mange brøker som har samme tallverdi. Disse kalles likeverdige brøker. Forkorte brøk Alle likeverdige brøker kan reduseres til en brøk der teller og nevner ikke har felles faktorer. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

Hvorfor trenger vi brøk? En brøk kan angi en del av noe Vi har tall som er mindre enn en enhet. En halv liter melk forteller noe om mengden i forhold til enheten liter melk. Dersom du bruker kalkulator får du 0,333333. La elevene lese siden og studere tallinja. Hvordan er denne tallinja delt opp? Tallene 0,75 og har altså samme verdi. Vi kan bruke brøk når vi skal si hvor mye noe er i forhold til noe annet, som en del av en helhet.

Vi kan for eksempel tenke at er tre biter av en kake som er delt i fire like store deler. Vi sier da at vi har tre firedeler av kaka. Brøk bruker vi ofte når vi snakker om deler av noe, en helhet, for eksempel en kake.

Changing an Improper Fraction to a Mixed Number Readable

Hvor mye har jeg spist når jeg har spist en femdel av kaka, er en fin oppgave. Hvor mye har jeg spist når jeg har spist seks femdeler av kaka, kan vi derimot ikke bruke.

Jeg har ikke nok kake, og oppgaven blir uløselig. Når vi omtaler uekte brøker, nemlig brøker som er større enn en hel, snakker vi ofte om brøker av en enhet. Har vi en hel, blir det vanskelig å ta mer enn den hele. La elevene lese viktigboksen. Forstår de det som står?

Nå blir det svært viktig å se om begrepene har blitt en del av språket som de forstår. Eller vi kan tenke oss at vi har liter saft som skal deles likt på fire personer. Hvor mye saft får hver? Hver får 0,75 L saft.

Har du lest dette? Bokstavkarakterer til tall

Forklar hvordan du kan illustrere 8 brøkene på en tallinje, skrive dem som desimaltall og vise dem som deler av en helhet. Skriv en forklaring. Bruk begrepene teller, nevner og brøkstrek. A brøk Utfordre gjerne elevene muntlig først. La dem prøve å forklare for hverandre. Når de føler at de kan begrepene, kan de skrive forklaringen.

Hvilken forklaring forsto elevene best? Selv om oppgaven ikke står som samarbeidsoppgave, kan elevene godt jobbe sammen. Hva bør vi vite først for å kunne plassere brøkene på en tallinje? Hvilken brøk har størst verdi?

Hvordan bør vi dele tallinja? Å finne desimaltallene blir kanskje det enkleste. Å vise brøkene som deler av hver sin helhet er sikkert heller ikke et stort problem. Kan vi illustrere dem sammen? Ja, ved å lage et rutenett med ti ruter vannrett og 8 ruter loddrett. Da ser vi at ved å skravere 7 har vi skravert 70 av de 80 rutene.

Når 8 vi skraverer 8, skraverer vi 6 av 0 de 80 rutene. Dette kan føre mot det å utvide brøker, finne felles nevner. Mange elever vil sikkert oppfatte dette. Dette er en god mulighet til igjen å fokusere på begreper. Brøkene trenger ikke plasseres helt nøyaktig, men i riktig rekkefølge. Jo, vi tar telleren og dividerer med nevneren. De flinkeste kan jo utfordres ved å sette alle brøkene sammen i et rutenett. A brøk 87 7 Oppgave. Det betyr at kan skrives som. Hvis vi skal sette tekst til: kan det være som i oppgaven, nemlig at vi skal dele tre kaker på fire personer.

Hvor mye får de hver? Da tegner vi tre kaker. Vi deler hver kake i fire deler. Hver person får en del fra hver av de tre kakene. Utfordre elevene til å gjøre det samme når de er tre venner som skal dele pizzaer. Tegn hvordan venner deler pizzaer.

Dere deler appelsinene i fem like store deler. Hvor mye appelsin blir det til hver? Hver venn får en del fra hver is. Vi har her en ekte brøk som er del av en helhet som er L is. L is er altså helheten. Her får vi femdeler fordi hver liter is må deles i fem deler fordi isen skal deles på fem personer. Men, dette gjelder ikke generelt.

Hadde isen blitt fordelt mellom seks personer, ville brøken kunne forkortes, og nevneren hadde ikke vært det samme som antall personer det skal fordeles mellom. La elevene diskutere samme oppgave, men med seks venner i stedet for fem. Uekte brøker og blandede tall En uekte brøk er en brøk der telleren er større enn nevneren. Vi kan jo ikke si at vi har ni deler av en kake som er delt i åtte deler, når kaka er helheten vår. Vi kan ikke ha mer enn alt.

Changing an Improper Fraction to a Mixed Number

Vi kan derimot si at vi har ni kakestykker av den typen vi får når vi deler en kake i åtte like biter. Utgangspunktet er altså fire appelsiner. Hvor mange deler må hver appelsin deles i? Vi tenker at enheten vår er en kake, og at vi har ni åttedeler av denne enheten. Uekte brøker kan tolkes som antall deler av en enhet. Vi kan også skrive uekte brøker som blandede tall. Tegn i hvert tilfelle en kaketolkning eller en annen tolkning av den uekte brøken.

Plasser brøkene på en tallinje. Hva er en ekte brøk? Hva om telleren er større enn nevneren? Kan vi plassere disse brøkene på en tallinje? Da tenker vi enhet i stedet. Vi kan for eksempel tenke at pizza er enheten vår. I dette tilfellet trenger vi mer enn en pizza for å få 5.

Å se at når teller og nevner er like store, blir det en hel, er for mange lett å akseptere. Det er vanskeligere å forstå at når det står f. La elevene lese teksten. Hjelp gjerne elevene med å lese. Oppsummer i hel klasse. Hva har de forstått? Gjennomgå eksempel sammen med elevene. Det er viktig å presisere at 5 og 5 ikke er det samme. Dette er en utbredt misoppfatning blant elever at 5 og er det 5 samme, så det er viktig å påpeke at det ikke er slik. Det er derfor viktig tidlig å presisere for elever hva et blandet tall er.

La elevene tegne brøkene. Her blir det svært viktig at de tegner slik at de kan se sammenhengen mellom uekte brøk og blandet tall. Uekte brøker kan plasseres på tallinja og vil være større enn. Hvis vi tar en uekte brøk, f. A brøk 89 9 Eksempel viser hvordan vi kan gå den andre veien, nemlig fra blandet tall til uekte brøk. Gjenta begrepene for elevene så ofte du kan. Presiser for eleven 5 5 at det alltid skal adderes.

Når vi skal addere to brøker med hverandre, er det lurt å ha samme nevner.

Matematikkuniverset

Derfor er det alltid nyt tig å tegne sitasjonen til å begynne med slik at eleven ser det. Gjør gjerne eksempel sammen med elevene. La de elevene som er spesielt usikre, tegne hver oppgave. Minn elevene på at de skal addere det hele tallet med den ekte brøken. Summen må da bli større enn som må gi en uekte brøk. Dette er en fin oppgave der dere samtidig kan fokusere på de ulike begrepene. Oppgave a skulle være grei fordi elevene blir bedt om å tegne fem appelsiner som de skal dele i to.

I oppgave b må elevene uttrykke med brøk hva fem halve appelsiner er. De bør gjøres om til heltall så langt det er mulig. Det gjøres ved å se hvor mange ganger nevneren går i telleren uten at verdien blir for stor. Det som blir til overs blir selve brøken. Er nevneren i begge brøkene like, gjøres addisjonen eller subtraksjonen kun i telleren. Nevneren blir den samme i svaret. Når nevneren ikke er lik må man finne en fellesnevner. Det vil si at man må gjøre om alle brøkene slik at alle får samme tall i nevneren.

Her er det flere framgangsmåter: Multiplisere gange alle nevnerne.

Svaret vil være et tall man kan bruke som fellesnevner Faktorisering Hoderegning Multiplisering av alle nevnerne kan føre til at tallene blir store. Skriv om uekte brøk til blandet tall brøkregning innhold. Displaystyle 10 30 frac 10 30 frac 13. En brøk kan angi en del av noe. Et blandet tall består av et helt tall og en brøk og i en uekte brøk er telleren større enn nevneren.

HVA ER BLANDET TALL Relaterte emner

Mange elever og studenter vet utmerket godt at, mens de ikke har anelse om hvordan de skal gjøre om til en uekte brøk. Dette er nok et eksempel på manglende forståelse av hva som foregår når man regner med brøk. Årsaken er, som sagt flere ganger allerede, at brøkregningen er et ritual, samtidig som mange aldri har fått helt med seg at faktisk betyr. Sannsynligvis vet man dette på en måte, men likevel mangler full forståelse for sammenhengen. Disse eksemplene viser nok en gang hvor viktig det er at lærerne jobber bevisst med å synliggjøre og klargjøre enkle sammenhenger i matematikken. Blandet tall er det eneste eksempelet i matematikken på at man sløyfer plusstegnet. I algebra er det jo gangetegnet som sløyfes.

HVA ER BLANDET TALL Kommentarer:
Rapportert den Hva er blandet tall
Skretting fra Bergen
Jeg trives lese om Norge til syvende og sist. Se over min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Kampfkunst.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net