Hva Ser Barnevernet Etter På Hjemmebesøk

  1. Mer om
Hva Ser Barnevernet Etter På Hjemmebesøk

En sakkyndig, som barneverntjenesten oppnevner, har til oppgave å utrede foreldrenes evne til å gi omsorg, barnas omsorgsbehov, altså hva barna trenger, og Barnevernet har tatt kontakt med deg og ønsker å komme på hjemmebesøk etter at de har mottatt en bekymringsmelding Ofte ønsker barneverntjenesten ved sin undersøkelse å komme på hjemmebesøk, noe foreldrene i henhold til barnevernloven ikke kan nekte Hvordan går jeg frem ved en undersøkelsessak Hva kjennetegner barna, familiene og meldingene som barnevernstjenesten undersøker? Hjemmebesøk – hva er formålet

Når meldingen inneholder bekymring for barnets utvikling og helse eller sosioøkonomiske belastninger i familien senkes også terskelen for å undersøke saken. Det er generelt lavere terskel for å starte undersøkelse i storbyer og i familier med innvandrerbakgrunn. Implikasjoner I den internasjonale faglitteraturen er gjentagende meldinger om bekymring for barn sett på som en indikasjon på økt risiko for omsorgssvikt, og i de fleste andre land synker terskelen for undersøkelse hvis barnet har vært meldt tidligere.

Det er derfor overraskende at vi ser den motsatte effekten i Norge.

Dette kan forstås med utgangspunkt i at andelen meldinger som undersøkes er svært høy i Norge. Det er altså hovedregelen at en melding undersøkes når det er usikkert om et barn kan ha behov for hjelp fra barnevernet. Det er nettopp det å bringe klarhet i denne usikkerheten som er formålet med undersøkelsen.

Siden svært mange meldinger i Norge omhandler saker som er kjent for barnevernet fra tidligere kan tjenestene i noen tilfeller henlegge en melding basert på kunnskap man allerede har om barnet og familien uten å innhente ny informasjon.

Vi tror dette er den viktigste forklaringen på at gjentagende meldinger øker sjansen for henleggelse. Samlet sett viser analysene våre hvilke sakskjennetegn som har størst betydning for beslutning om henleggelse eller undersøkelse av meldinger. Vi ser som regel følgende utfall av en barnevernssak; · Saken henlegges og avsluttes uten tiltak. På generelt grunnlag anbefaler vi foreldre å være åpne for samarbeid med barneverntjenesten, og vurdere de foreslåtte hjelpetiltak med mindre de er fullstendig grunnløse.

Nektelse av foreslåtte hjelpetiltak snus dessverre til argumenter mot foreldrene dersom saken havner i rettssystemet. Vi bistår gjerne med vurderinger og råd på dette stadium av saken. Har barnevernet lov til å snakke med barnet? Barneverntjenesten har lovhjemmel til å kreve å snakke med barnet alene uten foreldrenes påsyn. Barn som er fylt syv år, og barn som er yngre, men i stand til å danne seg egne standpunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg.

Barnet har ingen plikt til å uttale seg, men barneverntjenesten plikter å legge til rette for at barnet får anledning til dette. Barnevernlova § 4-3 tredje ledd sier imidlertid at «undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen om den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier». Ifølge saksbehandleren hadde Klara kledd av seg.

Etterpå sa du at du skulle drepe henne dersom hun sa det til noen, hadde saksbehandleren påstått. Saksbehandleren hadde likevel fortsatt. Ikke mammaen til venninnen din, og heller ikke jeg. Hun hadde sagt at det var dumt at det hadde skjedd. Underveis hadde det vært flere små pauser, og saksbehandleren hadde fortsatt å spørre. Det er ikke farlig å fortelle, og jeg forstår at det er vanskelig for deg. Til slutt hadde saksbehandleren likevel notert i referatet: « Tema i bekymringsmeldingen ble borte Barnesamtalen i det lille grupperommet på skolen hadde vært tøff for niåringen.

Han hadde grått og virket sliten. Det hadde saksbehandleren skrevet videre i notatene sine. Saksbehandleren hadde fortalt at hun ofte snakket med barn om sånt, og at noen ikke tør å fortelle fordi de er redde for konsekvensene.

Hva skjer i en barnevernssak?

Han hadde igjen avkreftet at det hadde skjedd. Men han var redd for å få kjeft av foreldrene.

Hun hadde så dreid samtalen mer over på hvordan niåringen hadde det. Etter en liten stund hadde Lars fortalt at pappa hadde dasket ham på hånden, og at det hadde svidd. Faren hadde også tatt ham hardt i armen ved ett tilfelle. Men det var lenge siden. Saksbehandleren hadde imidlertid reagert på dette.

Bekymringen hadde deretter tatt en annen vending enn utgangspunktet for bekymringsmeldingen. Ut fra dette hadde saksbehandleren trykket på § 4—12-knappen. Paragrafen om omsorgsovertakelse. Hun hadde funnet grunn til å undersøke om det foregikk fysisk og psykisk vold og trusler. Ifølge referatet ble Lars spurt om han ville gå tilbake til klasserommet. Det ville han ikke. Saksbehandleren viste ham sofaen, og sa han kunne ligge der så lenge han ville. Det var på dette tidspunktet mor hadde blitt ringt opp av barnevernet.

Samtidig hadde søsknene til Lars blitt hentet fra hver sitt klasserom til samtale med barnevernet på skolen. Ingen av de to hadde fått med seg noen de kjente. Begge hadde nølt, men de hadde bekreftet at far ved noen enkelttilfeller hadde slått på håndvristen, men det var lenge siden.

Da ettermiddagen kom, ble også far blitt hasteinnkalt til barnevernet. Etter loven har barneverntjenesten plikt til å gjennomgå en melding snarest, og hvis nødvendig, gjennomføre undersøkelser og tiltak. Er du bekymret for et barn i dine omgivelser, skal du kontakte barneverntjenesten i din kommune eller barnevernvakten. Hva skjer når en sak blir meldt? Undersøkelsessak Barneverntjenesten vil ved innkomst av bekymringsmelding kontakte den familien meldingen vedrører og innlede til samtale og gjerne hjemmebesøk.

Det foreligger en lovpålagt plikt for barneverntjenesten å gjennomføre slike undersøkelser ved innkomst av bekymringsmelding. En undersøkelsessak varer i hovedsak i tre måneder men kan forlenges med ytterligere tre måneder for det tilfellet barneverntjenesten finner det nødvendig. Barneverntjenestens arbeid i en undersøkelsesperiode består hovedsakelig av samtaler med foreldre, barn, skole, helsesøster og andre som kjenner familien og barnet.

I løpet av en undersøkelsessak kan barneverntjenesten for det tilfellet det foreligger mistanke om uheldige levevilkår for et barn, beslutte å innhente en sakkyndig for å utrede familien nærmere. En sakkyndig, som barneverntjenesten oppnevner, har til oppgave å utrede foreldrenes evne til å gi omsorg, barnas omsorgsbehov, altså hva barna trenger, og vurdere om det eventuelt foreligger feil og mangler som kan avhjelpes ved hjelpetiltak.

Og er det noe man kan gjøre i forhold til denne tanten?

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Barneverntjenesten har meldeplikt til NAV dersom de mottar opplysninger om en gravid rusmisbrukene kvinne. Barneverntjenesten kan, i samarbeid med NAV, foreta en ansvars- og oppgavefordeling, men det vil være NAV sitt ansvar å vurdere hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes overfor mor. Dersom en gravid kvinne samtykker til at barneverntjenesten iverksetter en undersøkelse vedr hennes ufødte barn, opprettes denne på vanlig måte i henhold til Barnevernsloven § 4-3.

Dette samtykket innebærer imidlertid at innholdet og grensene for undersøkelsen bestemmes av samtykket, og ikke lovbestemmelsen. Dersom kvinnen trekker samtykket, må undersøkelsen henlegges.

Barneverntjenesten vil ikke være begrenset av 3-månedersfristen, med mindre kvinnen setter slike betingelser. Ved mistanke om at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep, kan barneverntjenesten gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller annet egnet sted for undersøkelse.

I slike saker kan barneverntjenesten kreve bistand fra Politiet jf. Mens undersøkelsen pågår kan det være nødvendig å fatte midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner, jf.

Da ni år gamle Lars ble overgriper Rogaland

Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets foresatte. Barneverntjenesten må beslutte om saken skal tas inn til undersøkelse eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke.

HVA SER BARNEVERNET ETTER PÅ HJEMMEBESØK Relaterte emner

For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er barnevernet helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn. Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 Alarmtelefonen er en landsdekkende gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge.

HVA SER BARNEVERNET ETTER PÅ HJEMMEBESØK Kommentarer:
Rapportert den Hva ser barnevernet etter på hjemmebesøk
Berger fra Drammen
Les gjerne min andre nyheter. En av mine hobbyer er Strand- / Sonnenbräunung. jeg liker dele interessante nyheter på tvers.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net