Bjelkelagsplan

  1. Mer om
Bjelkelagsplan

Bjelkelagsplan; 25 Golv i våtrom; 26 Nødvendig oppleggslengde; 3 Montering og konstruksjonsdetaljer; 31 Opplegg på murt eller støpt fundament Den vanligste dimensjonen er bjelker, eller sperrer på 48*198 mm med en senteravstand (cc) på 60 cm. Bjelkelaget må imidlertid dimensjoneres ut fra forventet Vanlig oppbygging av etasjeskiller. Bjelkelag- endeopplegg på grunnmur Bjelkelag er en serie av bjelker som ligger i jevn avstand og som sammen danner bæresystemet i en etasjeskiller eller et flatt tak Eksempel på bjelkelagsplan for etasjeskiller over kjeller/underetasje i bolighus. Med kubbinger langs gavlveggene får man god understøttelse for undergolv

Skisser gjerne også på konstruksjonsystemet og detaljer slik at det fra første stund blir sammenheng mellom det byggetekniske og utseende av huset. Her kan en i større eller mindre grad bruke fagfolk. Allerede på skissestadiet er det en stor fordel med god kjennskap til halmbyggingsteknikk. Tegningene skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Godkjent situasjonskart 1:1000 bestilles i kommunen. Det kreves gjerne situasjonsplan i målestokk 1:1000 og planer, snitt og fasader 1:100. Det er 3 egenskaper ved bjelkelaget som bestemmer hvor mye belastning det tåler Lysåpningen, som er avstanden mellom veggene bjelkene ligger på.

Når åpningen blir større, må bjelkene være lengre.

Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse

Belastningen på bjelkene blir da større. Fra små endringer på eksisterende bebyggelse til større flermannsboliger. Det utføres også en energiberegning i forbindelse med byggesøknadstegninger.

Be om uforpliktende tilbud for ditt tiltak. Selv Terrasse no~n rå trappetrinn mellom rom med mye trafikk øker l. IllI" 'vcgger, og slik at en unngår unødvendig kostbare ~1I11~ll'llksjonsløsninger med store utvekslinger o.

For å kunne møblere en stue tilfredsstil- It Ilt! Ilt Ill' 't' samtidig de maksimale spennviddene det er 111111111 oppnå for etasjeskillere med vanlige trebjel- I,l M 'd bjclkcr av limtre, l-pror-iler O.

Vanlig utforming av mede livsløpsstandard. Huset har trinn frie innganger. Første etasje kan innredes uten soverom, men senere er det enkelt å ominnrede. Det er gunstig at begge etasjer har wc. Sirklene diameter 1,4 m markerer nødvendig fri golvplass I 1111. Norges byggforskningsinstitutt Trehus inndeling av huset bidra til å skjerme soverom fra oppholdsrommene.

Stikkbjelkene på høyre del av planen er på plass. Pek inn punkter som angitt under, først for ene side deretter samme prosedyre for andre siden 19 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Da skal resultatet være som følger: Bjelkelag I-bjelker Enkeltbjelke i 2 punkt Vi skal nå sette inn en ekstra stikkbjelke øverst i planen ringet inn i rødt. Den skal ha underkant på samme nivå som for den horisontale kantbjelken.

Zoom opp øverste del av planen: 20 20 Nå skal 2 punkter for en ny bjelke angis. Sett første punkt på innsiden av hjørnet der kantbjelkene møtes. Inngi neste punkt normalt på første modulbjelke. Programmet spør nå hvor dimensjonen skal vokse ut i fra, pek på oversiden av de inngitte punktene. Bjelken er dermed definert, dialogen for en bjelke fremkommer: Skriv inn type 1041 stikkbjelke I-profil. Husk også å lagre iblant.

Tømrerteori by Gyldendal Norsk Forlag

Nå ligger alle bjelkene koblet til områder. Når endringer skal gjøres på enkeltbjelker, må områdene først genereres omdannes fra område til enkeltbjelker.

Marker bjelkeområdet, høyreklikk og velg Generer bjelker: Programmet spør om hvilke bjelker som skal genereres: 22 22 Vi starter med å strekke de horisontale bjelkene rundt den store utsparingen. Marker den nederste bjelken, klikk venstre musetast i bjelkenes endepunkt gripepunkt. En hjelpelinje kommer automatisk frem, følg denne til nærmeste modulbjelke i Y-retning, en rød sirkel blir synlig normal til linje.

Klikk venstre musetast i punktet. Marker ønsket bjelke vha.

Høyreklikk i bjelkens midtpunkt og foreta ett valg i hurtigmenyen. Parallell forflytt bjelke: bjelker må være generert før dette kan gjøres! Hvordan: Marker bjelke r slik at de er markert blå.

Dimensjonering bjelkelag

Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Foreta så ett av følgende valg: Trykk piltast i den retningen bjelken e ønskes flyttet og angi verdi for forflytning i neste dialogboks. Ta tak i ett av gripepunktene på midten av bjelken og plasser deretter bjelken i ett kjent punkt, bekreft innsettingspunkt med venstre mustast.

Klikk i gripepunktet for bjelken med venstre mustast. Prosjekteringsfasen kan igjen deles inn i en forprosjekteringsfase og en detaljprosjekteringsfase. Prosjektet vil vanligvis ha en prosjekteringsleder som også kan være ansvarlig søker. Denne vil ha ansvaret for å definere prosjekteringsbehovet, utarbeide byggeprogram og forprosjekt og stå for koordinering av prosjekteringen. Planlegging Planlegging er vanligvis ikke å anse som del av prosjekteringsprosessen, men kommer i forkant av denne.

Bjelkelagsplan

Planlegging omfatter utarbeiding av plan som kan resultere i reguleringsplan og vilkår. Gjennom plan setter kommunen rammer for utforming av det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. Plan- og bygningsloven gir kommunen selv mulighet til å ta stilling til hvor detaljert en plan skal utformes. Det kan i planer være stilt ulike vilkår, for eksempel rekkefølgekrav for gjennomføring av ulike tiltak i et område.

Rekkefølgekrav kan innebære at utearealer skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis. Programmering Tidligfasen Ved utvikling av byggeprogram klarlegges tiltakshavers og brukernes forventninger, behov og krav, herunder de krav som følger av plan- og bygningsloven og TEK10.

Kunngjøringsmappe

Utarbeiding av funksjonsanalyse og byggeprogram er en selvstendig prosess som gjennomføres før prosjekteringen starter.

Gjennom denne prosessen drøfter tiltakshaver tiltaket med sine rådgivere og eventuelle brukere. Byggeprogrammet vil etter dette være et felles dokument for alle aktørene i byggeprosjektet, tiltakshaver, brukere og rådgiverne.

BJELKELAGSPLAN Relaterte emner

Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker For å opprette nytt prosjekt velg Tegningsliste Dialogboksen som viser tegningslisten kalles prosjektadministrator. Via denne kan nye prosjekt opprettes, en kan starte nye og gamle prosjekt, samt åpne og opprette selvstendige tegninger som er uavhengige av et prosjekt så som systemfiler, figurer og symboler. Opprett nytt prosjekt ved å skrive inn prosjektnavnet i feltet øverst til venstre, merket Prosjekt. Skriv inn prosjektnavnet - maksimum 8 karakterer.

BJELKELAGSPLAN Kommentarer:
Rapportert den Bjelkelagsplan
Fjeldstad fra Sarpsborg
Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Kajukenbo. jeg liker studere dokumenter ulidelig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net