Turnus Trysil Kommune

  1. Mer om
Turnus Trysil Kommune

Copyright © 2021 Visma Versjon Trykk på kommunevåpen for å velge kommune Visma Enterprise Ressursstyring Web I virksomheter der de ansatte jobber skift eller turnus, har man ofte et stort behov Visma leverer i dag løsninger til blant annet sykehus, kommuner PPT - RUS – MER ENN BARE "ØDELAGTE" NARKOMANE OG GAMLE ALKOHOLIKERE PowerPoint Presentation - ID:3568873 Skip this

Landskjent ordning Ønsketurnusen startet i Os, men har de siste årene blitt kjent og adoptert over store deler av landet.

Staverløkk, som arbeider som hjelpepleier i Os kommune, har sammen med avdelingdleder Vigdis Øvergaard reist landet rundt til interesserte kommuner for å forelese og fortelle om erfaringene med ordningen hun erselve arkitekten bak. Det antas at deltidsansatte som er i avdelinger som ikke benytter seg av ønsketurnus har mer uforutsigbar arbeidstid. De kan føle at de må være mer tilgjenglig for arbeidsgiver f. Det kan oppleves vanskelig for deltidsansatte å takke nei til vikarvakter fordi de ikke vet hvor mye arbeid de har fremover i tid.

Generelt sett kan en si at deltidsansatte jakter etter vakter for å ha ei lønn å leve av. Dette kan over tid medvirke til fysiske og psykiske helsebelastninger for de deltidsansatte. Dette fordi de har en uforutsigbar arbeidstid, vanskelig å planlegge fritiden, arbeider mer ubekvemt arbeidstid og har ustabil lønnsinntekt. Det vises til heftet tåler vi turnus? Tjenestemottakerne kan oppleve at de må forholde seg til mange tjenesteytere, samt at de kan ha manglende formell og uformell kompetanse grunnet at de innehar små deltidsstillinger, jf liten tilstedeværelse på avdelingen.

Dette kan føre til utrygghet, ubehag, forvirring, samt at det kan føre til irritasjon for både tjenestemottakerne og pårørende. Deltidsstillinger kan medføre utfordringer for arbeidsgiver. Deltidsansatte kan være vanskelig å myndiggjøre fordi de er lite tilstede.

Deltidsansatte kan oppleve at det er vanskelig å påta seg ansvar og krever 9 10 mer tilrettelegging for å utføre en god tjeneste fordi de er lite tilstede.

De heltidsansatte kan føle at de deltidsansatte krever mye veiledning for å kunne gjennomføre et tilfredsstillende arbeid. Det kan være vanskelig å rekruttere og beholde arbeidskraften i små stillinger, fordi det ikke gir ei lønn å leve av. Dette er erfaringer som kommunen har gjort seg.

Stor gjennomtrekk i deltidsstillinger kan bli belastende for fast ansatte som gjentagende ganger må gi opplæring og oppfølging av nyansatte. Dette vil også kunne medføre merarbeid i de periodene disse stillingene ikke er besatte.

Deltidsansatte som ikke får fast tilsetning i ønsket stillingsstørrelse tilsvarende det de arbeider gjennom vikarvakter kan utvikle mistrivsel og søke seg til annen arbeidsgiver som tilbyr heltidsstillinger. De belyste forholdene kan medføre dårlig arbeidsmiljø. Avdelinger med høy frekvens av små stillingsstørrelser, samt utfordringer knyttet til rekruttering kan medføre manglende kompetanse og kontinuitet i tjenesten.

Det kan se ut som at Trysil kommune har en arbeidskraftreserve i de nåværende deltidsansatte som ikke organiseres godt nok. Det antas ved å avvikle uønsket deltid og øke heltid vil Trysil kommune oppnå følgende: Benytte seg av den arbeidskraftreserven som finnes blant de ansatte Ansatte får ei lønn å leve av, bedre pensjon Ansatte for en mer fleksibel og forutsigbar hverdag Økt stabilitet i ansatt gruppa Økt faglig rekruttering Bedre kontinuitet og kvalitet på tjenestetilbudet Større nærvær og trygghet hos både brukere og ansatte Bedre arbeidsmiljø Bedre omdømme Uønsket deltid berører alle ansatte i pleie og omsorgstjenesten, det vil være svært viktig at alle har forståelse for hvordan uønsket deltid påvirker arbeidsplassen og de tjenester Trysil kommune gir til tjenestemottakerne.

For at Trysil kommune på sikt skal kunne avvikle uønsket deltid må alle kunne bidra og se at dette er en vinn, vinn situasjon. Det vil kreves god forankring politisk, administrativt, i arbeidstakerorganisasjonene og at ansatte blir delaktige og får medvirkning i prosessen. Det vil antas at arbeidstakere som har innflytelse på organisering av egen arbeidstid ofte er mer løsningsorientert og positivt innstilt til utfordringer. Det er viktig at det tilrettelegges for heltidsstillinger i pleie og omsorgstjenesten for en langsiktig og konkurransedyktig arbeidstidsmodell.

Det vises til erfaringer fra Tenkeville- gjøre og rapport fra sentralt partsammensatt utvalg 11 5 Lov- og avtaleverk relatert til arbeidstidsordningene.

Ressursstyring

Arbeidstiden for de ansatte reguleres etter hovedtariffavtalen HTA og lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Etter hovedavtalen HA Del B 3-1 a og 3-2 b skal arbeidsgiver og tillitsvalgte påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale.

HTA kapitel 1 2 pkt sier følgende: Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig. Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året. Det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. Det vises til vedlegg 2 «Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid».

AML 7-2 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver sier følgende: 2 Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: f helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Gjennom denne lovtekst skal arbeidsmiljøutvalget vurdere de ulike arbeidsmodellene jf helse- og velferdsmessige spørsmål som Trysil kommune vurdere å iverksette.

AML 14-1 Informasjon om ledige stillinger i virksomheten, sier følgende: Arbeidsgiver skal informere arbeidstaker om ledige stillinger i virksomheten. I avdelingen er det 39 ansatte fordelt på 28,3 årsverk. Det er to brukere under 18 år som pr.

Det er 10 leiligheter tilknyttet Bergetunet, hvorav en leilighet er definert som avlastningsleilighet. I tillegg ytes det tjenester til tre brukere som bor i selveide leiligheter. I avdelingen er det 44 ansatte fordelt på 31,9 årsverk.

Det er en bruker under 18 år med diagnosen utviklingshemming som mottar avlastning ved Bergetunet og som dermed er omfattet av tilsynet. Totalt omfattet tilsynet tre brukere under 18 år med diagnosen utviklingshemming. Tilsynet var på befaring i boligene. Vi hadde samtale med pårørende til to av brukerne.

Det ble i tillegg gjennomført samtaler med 14 ansatte fra ulike nivå i kommunen. De tre kommunalsjefene leder henholdsvis enhet for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur og forvaltning og teknisk drift.

Kommunalsjef for helse, omsorg og sosial er ansvarlig for ni enheter. Hagebæk og Bergetunet avlastningstjenester er organisert under en av disse enhetene, enhet for funksjonshemmede, og enhetsleder rapporterer til kommunalsjef. Tjenestekontoret har ingen faste møter med tjenesten, men begge parter opplever god dialog og god tilgjengelighet.

Det er planlagt møtestruktur for tjenestestedene. Enhetsleder har ukentlige møter med avdelingslederne og avholder i tillegg møter for ansatte med høgskoleutdanning hver 12. Alle høgskoleutdannede har en kontordag i uka.

Ved Hagebæk gjennomføres det boligmøter hver 6. Ved Bergetunet gjennomføres det boligmøter hver 6. Det foreligger ingen egen prosedyre for saksbehandling, men de ansatte har lang erfaring innenfor feltet og har jobbet sammen i over 10 år. Fylkesmannen gikk igjennom tjenestevedtakene for de tre brukerne tilsynet omfattet. Det fremgår av vedtakene hvilket omfang avlastning det er søkt om.

Brukermedvirkning sikres og dokumenteres i utforming og evaluering av vedtak. Videre gjøres det grundige kartlegginger gjennom hjemmebesøk ved nye søknader og kontakt med part i saken ved evalueringer. Vedtakene oppfyller videre forvaltningslovens krav til innhold, med tilstrekkelige opplysninger og begrunnelse med henvisning til hjemmelsgrunnlaget, hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn og hvilket skjønn som er anvendt.

Det er dermed dokumentert at det er gjort individuelle vurderinger. Vedtakene opplyser om innsynsrett, klagerett og at avlastning er en vederlagsfri tjeneste. Reglene om forhåndsvarsling er kjent og benyttes ved behov. Ved gjennomgang av vedtak fant vi at kommunen fatter vedtak om avlastning for den tiden pårørende er på jobb, uten å vurdere om dette er å anse som personlig assistanse. Opplysningene tilsynet fikk om kommunens praksis når det gjelder samarbeid mellom tjenestestedene og tildelerenheten ved tildeling av avlastningstjenester, er sammenfallende.

Vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg Sokneprest ref. Folket i prostiet er stolte av sine folkekirker. Prostiet har arbeidet med strategier for å styrke og utvikle folkekirka. Sommerjobbordning for ungdom 15-17 år kjøkkenassistent - 0 - 0 NOK Pr.

Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet.

Visma Enterprise Ressursstyring

Ambulansen kommer fort, de skjønner at dette er alvor. Turid husker at ambulansefolkene er inne på soverommet hennes. Men det som skjer videre har hun blitt fortalt, for plutselig er hun borte. Hjertet har stanset. Hun har hjerteinfarkt på grunn av en blodpropp.

Nå klarer ikke hjertet hennes mer. Men ambulansepersonellet har hjertestarter med, og får liv i henne igjen. Hun puster og hjertet banker, men det haster nå. Tiden er aldri pasientens venn når en pasient har hjerteinfarkt. Istedenfor å bruke en brøkdel av våre fagsystemer er målet nå å utnytte fagsystemene på best mulig måte slik at millionene kommunene betaler for å få bruke dem, blir verdt pengene.

Her spiller våre systemansvarlige er veldig viktig rolle. I henhold til det opprinnelige prosjektdokumentet skal vertskommuneprosjektet oppnå følgende mål: 2.

Bedret prosjektstyring 2. Bedret effektivitet, ressursutnyttelse, kompetanse og samarbeid 3. Bedret understøttelse av kjernevirksomheten 4.

Forbedret drift og overvåkning 5. Tydelig ledelse, ansvar, roller og myndighet 6. Bedret ekstern og intern informasjon 2. Ressurser og kompetanse skal være i henhold til behov 3. Identisk programvare skal benyttes for samme fagområde i størst mulig grad for alle kommunene. Avvik fra dette vil medføre merkostnader for den kommunen det gjelder 4. SLA skal innføres 5. Brukerundersøkelse skal innføres 6. Funksjonell og teknisk forvaltning skal ha riktig kapasitet, kompetanse og kvalitet 8.

God, rask og riktig kommunikasjon og informasjon til alle 9. Forutsigbare kostnader og gode økonomirutiner 2.

Ressursstyring kan ikke bli enklere Visma Enterprise

Bemanning generelt - fokus på systemansvar og utvikling av fagsystemer Ledelse og organisering en leder og tydelig organisering, kommunikasjon og ansvarsbeskrivelse Ansvarsbeskrivelse kommunene imellom - SLA Bruk av internasjonale standarder bruk det som eksisterer og som fungerer og tilpass dette vår organisasjon Pukkelkostnad dedikerte midler til standardisering Hver av disse endringene belyses nedenfor.

Gjelder effektmål 1-5 og resultatmål 1-2, 7-9. Bemanningen som SÅTE-budsjett 2014 har innarbeidet viser en ressurstilgang på 11 årsverk på drift og 2,45 årsverk på systemansvar. I den nye organiseringen har kommunestyrene godkjent en bemanningsplan som innebærer 9,6 årsverk på drift og 5,4 i systemansvar, i tillegg har de i en tre års periode gitt tilsagn om midler til prosjektstillinger tilsvarende 2,5 årsverk.

Systemansvaret har før vært i prosentvise deler plassert hos ulike personer i våre samarbeidskommuner. Systemansvaret var i stor grad tillagte oppgaver utenpå alle de oppgaver en hadde fra før. Det ble derfor lite fokus på utvikling. Det var heller ikke avtalefestet og derfor vanskelig å følge opp. Fra ble fokus rettet på fagsystemene.

Les også: Stolheis trysil

Derfor ble systemansvaret samlet og underlagt IKT i vertskommunen og bemannet opp der. Systemansvarlige skal ha fagkompetanse innenfor fagområdet og i tillegg ha kompetanse på eller ha sterk interesse for IKT. Det ble gjennomført en runde med de som var systemansvarlige før for å finne ut om kompetanse og interesse er på riktig nivå til å bekle en dedikert rolle underlagt IKT i vertskommunen.

Stillingene som gjennom denne prosessen ikke ble bekledd ble lyst ut Ledelse og organisering Gjelder effektmål 1-5 og resultatmål 1-2, 7-9. Ett av effektmålene er: Tydelig ledelse, ansvar, roller og myndighet. For å oppnå dette målet ble det gjennomført følgende endringer i organisasjonen: Ansatte: Ansettelsesforhold av alle ansatte på IKT avdelingene i SÅTE-kommune ble overført til Trysil kommune, som er vertskommune for samarbeidet virksomhetsoverdragelse IKT leder: Før var IKT ledelsen ikke tydelig definert.

Flere ansatte hadde flere lokale ledere i tillegg til en sentral leder som hadde ansvar, men ingen myndighet over de ansatte i kommunene. IKT-leder fikk fullt lederansvar i forhold til fag, personal og økonomi.

Fullt lederansvar til IKT-leder understøtter også konklusjonen i saksfremlegget som er «å bedre effektiviteten, øke kvaliteten og tydeliggjøre ledelse, samt forbedre understøttelse av kjernevirksomheten» Organisering, kommunikasjon og beslutningsprosesser.

Avtalen er en gjensidig forventningsavklaring for både ledere og medarbeidere hos begge parter og gir oversikt over de gjensidige ytelser, rettigheter og plikter i forbindelse med tjenester, slik de er beskrevet i bilagene. Tjenesteavtalen er forankret i en overordnet samarbeidsavtale.

TURNUS TRYSIL KOMMUNE Relaterte emner

Abonner på tilsvarende stillinger Stillingsmatch Om organisasjonen Trysil kommuneTrysil kommune er organisert med rådmann og tre sektorer med kommunalsjefer for Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger innen økonomi, lønn og personal og informasjon. Det er egen næringsavdeling med næringssjef. Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte. Om TrysilTrysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Turnus Trysil Kommune
TURNUS TRYSIL KOMMUNE Kommentarer:
Rapportert den Turnus trysil kommune
Olstad fra Gjøvik
Siste nytt: min andre innlegg. En av mine hobbyer er dänischer Longball. jeg er glad i dele interessante nyheter tilsynelatende.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net