Bivirkninger På Hjernehinnebetennelse Vaksine

  1. Mer om
Bivirkninger På Hjernehinnebetennelse Vaksine

Rødhet, hevelse, ømhet eller kløe på injeksjonsstedet Kvalme, hodepine, feber, utslett, svimmelhet Vaksine mot hjernehinnebetennelse anbefales spesielt til unge 16-19 år, og under russetiden. Ta vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokk) i Bivirkninger etter vaksinasjon · Lokalreaksjon på stikkstedet (hevelse, ømhet, rødhet HHE kan opptre første 1-2 døgn etter vaksinasjonen og arter seg som plutselig innsettende slapphet (hypotoni), dårlig kontaktbarhet

I et folkehelseperspektiv er det ønskelig at flest mulig vaksinerer seg, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom dette fører til færre sykdomsutbrudd og færre følgeskader etter alvorlig sykdom. Etter lov om smittevern skal det utarbeides et nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Over nordmenn mener de er vaksineskadde

I dag omfatter dette barnevaksinasjonsprogrammet, vaksine mot sesonginfluensa til utsatte grupper og vaksine ved influensapandemi, som ved «Svineinfluensaen» i 2009 og mot Covid-19. Fordi det er samfunnets ønske at flest mulig vaksinerer seg, skal de som opplever bivirkninger i form av skader eller sykdommer etter anbefalt vaksinasjon ha et særlig erstatningsrettslig vern.

Erstatning etter anbefalt eller påbudt vaksine Allerede i 1925 ble det reist spørsmål om personer som blir skadet når de tar pålagt vaksine burde ha rett til erstatning. Dette ble imidlertid grundig tilbakevist da både Helsedirektøren og departementet mente at «faren for at man kan få for mange arbeidssky «profesjonelle basillbærere» som støttet av veltalende forsvarere forlanger å leve på det offentliges bekostning resten av sitt liv, er nærliggende. I 1960 tilkjente Høyesterett Rt-1960-841 erstatning til en gutt som fikk alvorlig sykdom etter en pålagt vaksine mot kopper.

Høyesterett uttalte at ved skader etter en vaksinasjon som var i samfunnets interesse, måtte staten bære den økonomiske risikoen.

MMR vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder

I lov om smittevern fra 1994 ble det lovfestet at staten har et objektivt ansvar for skader som følge av påbudt og anbefalte vaksiner. I tillegg ble kravet til årsakssammenheng mindre strengt. Det ble også vedtatt en såkalt omvendt bevisbyrde, der det er staten som eventuelt må sannsynliggjøre at det er andre årsaker til skaden enn vaksinen.

Det særlige erstatningsansvaret for vaksineskader er videreført i lov om pasientskadeerstatning § 2 første ledd bokstav d, jf § 3 annet ledd.

Vaksine mot pneumokokker

Skadelidte har krav på erstatning dersom sykdommen «kan» være en følge av vaksinasjonen og staten ikke kan påvise andre mer sannsynlige årsaker til sykdommen. Vaksiner som ikke er påbudt eller anbefalt De særlige bevisreglene for skader som følge av vaksiner gjelder kun ved anbefalte vaksiner i vaksinasjonsprogrammet.

Ett av gjennombruddene i Louis Pasteurs forskning var da han i et av sine laboratorieeksperimenter observerte at høns som hadde overlevd sykdommen hønsekolera, ikke ble syke igjen ved gjentatt infeksjon med bakteriene som forårsaker denne sykdommen. Pasteur, som hadde lest Edvard Jenners bok, forsto sammenhengen mellom koppevaksinen og sin egen observasjon.

Et av Pasteurs mest berømte sitater er: «Sjansen favoriserer det forberedte sinnet». Pasteurs forskning la grunnlaget for utvikling av mange av de vaksinene vi nyter godt av i dag.

Han utviklet selv flere vaksiner, blant annet en vaksine mot rabies, ofte brukt som en posteksposisjonell vaksine. I dag er kopper en utryddet sykdom. Dette skyldes i stor grad et systematisk og strategisk vaksinasjonsarbeid i regi av Verdens helseorganisasjon WHO.

Vaksinen som ble brukt var ikke særlig forskjellig fra Jenners vaksine.

Over nordmenn mener de er vaksineskadde

Utryddelsen av kopper regnes som en av de store milepæler i medisinens historie. Les mer i Store norske leksikon. Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Bivirkninger Bivirkninger pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

Du vil kanskje like: P piller bivirkninger

Noen opplever rødhet, hevelse, ømhet eller kløe på injeksjonsstedet. Om samtlige årskull i videregående skole i Stavanger kommune skal vaksineres kommende skoleår, tilsvarer dette rundt 5000 elever. Rådmannen har beregnet at det i år vil koste kommunen rundt 2,3 millioner kroner å gjennomføre denne vaksineringen.

Rådmannen foreslår at vaksinekostnadene i 2019 innarbeides i tertialrapport pr. Fra og med 2020 skal kostnadene vurderes i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan.

Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i ca 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdoms tiden.

Sykdom eller skade etter vaksine

Som ved annen vaksinasjon kan disse gi bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikk -stedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme. Vaksinen er gratis.

BIVIRKNINGER PÅ HJERNEHINNEBETENNELSE VAKSINE Relaterte emner

Haukeland universitetssykehus Artikkel Den norske vaksinen mot gruppe B-meningokokksykdom og utprøvingen av den er blitt kritisert i mediene og av det offentlige granskingsutvalget. Kritikken er dels feil, dels ensidig. Vaksinen er sikker. Vaksineforsøket ble stort sett gjennomført på betryggende måte. Vaksinen er etter vår mening en norsk forskningsbragd og er den eneste i verden med dokumentert effekt på gruppe B-meningokokksykdom. Petekkier — et karakteristisk funn ved meningokokksepsis. Resultatene ble publisert i en artikkel i The Lancet i 1991 1 fig 1.

Bivirkninger På Hjernehinnebetennelse Vaksine
BIVIRKNINGER PÅ HJERNEHINNEBETENNELSE VAKSINE Kommentarer:
Redaktør på Bivirkninger på hjernehinnebetennelse vaksine
Grande fra Trondheim
Les også min andre nyheter. jeg liker Elektronik. Jeg har lyst rapporterer norske nyheter hver for seg.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net