Når Ledelse Er Kommunikation

  1. Mer om
Når Ledelse Er Kommunikation

Når ledelse er kommunikation en medreflekterende bog om lederens kommunikative kompetencer Når ledelse er kommunikation: en medreflekterende bog om lederens kommunikat Av: Leif Pjetursson; Forlag: Lindhardt og Ringhof; ISBN Ledelse, kommunikasjon og motivasjon. når det kommer til hvordan kommunikasjon mellom ledere og medarbeidere utøves Når ledere og medarbeidere blir bedt om å vurdere lederens for Magmas temanummer om kommunikasjon i ledelse og i organisasjoner råd om kommunikasjon til ledere. Ledere må være djevelsk gode til å kommunisere om de skal lykkes

Da øker sjansene for å oppnå gode resultater. Selvinnsikt og selvledelse er en forutsetning for å være god på å lede andre. Det bidrar til at man kommuniserer bedre og bygger tillit. Og jo mer tillitsbaserte relasjoner medarbeidere opplever å ha til sin leder, jo mindre opplever de ulike mentale helseplager og stress.

Så god kommunikasjon gir rett og slett friskere medarbeidere.

5 krav til god lederkommunikasjon hva skal du bli bedre på?

Ond spiral Sæther Storli påpeker at konsekvensene kan bli store hvis man er dårlig på å kommunisere. Men mange har heller ikke kunnskap om hvordan de kan kommunisere bedre, og tenker kanskje at dette er noe de kan. Det er heller ikke nok med lang fartstid — du må uansett være «god på mennesker». Når en leder kommuniserer mangelfullt, negativt eller uklart, blir det vanskelig å få medarbeiderne i organisasjonen til å jobbe mot samme mål og prioriteringer.

Du får ikke ut potensialet av den enkelte og mister synergien av godt samspill. Kanskje mister du også viktige kundeoppdrag, fordi medarbeiderne ikke har fått tilstrekkelig kunnskap og informasjon, og turn-over-en kan bli høy. De dyktigste slutter og finner seg jobb andre steder. Arbeidsplassen blir lite attraktiv, og omdømmet blir dårlig.

Dette kan resultere i tapte inntekter for en virksomhet som sliter for å nå sine mål. Foto: Per-Christian Johansen Schumacher viste også til ansvaret om å ivareta pasientsikkerheten, og presenterte sykehusets overordnede mål: At UNN skal gi utredning, behandling og pleie som pasienter og pårørende er trygge på. At UNN skal være et universitetssykehus for nordområdene og ha kompetente medarbeidere som trives.

Fjernledelse og kommunikasjon

At UNN skal bidra til utdanning av kompetente og motiverte helsearbeidere i samarbeid med universitet, høyskoler og videregående skoler. Nils Apeland gir deg sine beste tips til hvordan du blir best på lederkommunikasjon. Her er «sjefens 5 T-er». God kommunikasjon skaper entusiasme og engasjement, mens dårlig kommunikasjon skaper usikkerhet og tvil.

Det å kommunisere godt er viktig, men vanskelig, forteller daglig leder i Bedre Kommunikasjon og Talerlisten, Nils Apeland. De preges av sterke profesjoner, eksplisitt verdigrunnlag og selvbevisste medlemmer.

Verdiorientert ledelse forutsetter at ledere har kunnskap om organisasjonens reelle verdigrunnlag. Utvikling av denne kunnskapen krever igjen lytteferdigheter. Selv ledere med samme fagbakgrunn som medarbeiderne viser seg ofte å «glemme» profesjonens verdigrunnlag når de går inn i lederrollen. Transaksjonsledelse bygger derimot på antagelsen om at medarbeidere gjør det de får betalt for, og hverken mer eller mindre.

Såkalte incentivprogrammer og kompensasjonsordninger står derfor ofte sentralt. Medarbeidere som har ledere som praktiserer transformasjonsledelse, yter best på sine hovedoppgaver, og tar også i større grad på seg andre oppgaver og hjelper sine kolleger mer.

I tillegg er de mer innovative på en måte som bidrar til gode resultater. Medarbeidere vil naturligvis lytte godt til hvordan ledere forklarer suksess.

Når ledelse er kommunikation: en medreflekterende bog om lederens kommunikat…

Når bedrifter lykkes med oppkjøp og fusjoner, vil ledere ofte selv ta æren, mens de skylder på kulturforskjeller og andre faktorer om det skulle gå galt Vaara mfl. Den virkelig store testen på lederkommunikasjon er når lederen skal kommunisere dårlige eller negative nyheter eller beslutninger som har negative konsekvenser for enkelte medarbeidere i organisasjonen. Det gjelder både internt i organisasjonen og eksternt. Her er tre mulige scenarioer: Vil lederen vente i det lengste med å kommunisere og håpe at det hele går over av seg selv?

Dette kan da ikke være noe å informere om? Vil lederen hente inn sine kommunikasjonsrådgivere for å se hvordan de best kan pynte på budskapet ved å løfte frem det som tross alt er positivt, og tone ned og gjemme bort de dårlige nyhetene?

Velger lederen å være åpen, ærlig, transparent og tidlig ute med å kommunisere dårlige nyheter, kanskje supplert med konkrete tiltak for å bli bedre på dette området?

Også her kan lederen spille på sin ledergruppe og få råd fra sine kommunikasjonsrådgivere. Vi liker kanskje å tro at mange ledere ville velge det tredje kommunikasjonsscenarioet.

For mange organisasjoner vil dette valget også være i tråd med organisasjonens grunnleggende verdier. Dette er kanskje også det eneste riktige svaret på samfunnets forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar og viser åpenhet og transparens. Likevel velger mange ledere å forsøke å pynte på de dårlige nyhetene eller ikke å fortelle om det i det hele tatt før de eventuelt blir tvunget til å kommunisere det.

Kanskje kan du slippe unna med det, i hvert fall på kort sikt. Men det er et høyt og risikabelt spill med stor fallhøyde på lengre sikt, både internt og eksternt.

Før eller senere vil medarbeidere legge merke til og kommentere forsøk på å pynte på dårlige nyheter og negative konsekvenser av beslutninger. Enten ledere er det bevisst eller ikke, vil de gjennom sin kommunikasjon sette standarden for hva som gjelder i organisasjonen.

Når medarbeidere erfarer skjønnmaling i saker de kjenner til, vil de etter hvert lure på hva ledelsen egentlig mener når de kommuniserer også i andre saker. Da hjelper det fint lite at organisasjonen har vedtatt å bekjenne seg til åpenhet og integritet som grunnleggende verdier. Hva ledere gjør, har større gjennomslagskraft enn hva de sier at de skal gjøre.

Det gjelder særlig om liv og lære ikke henger sammen.

Vil medarbeidere som opplever at ledelsen ikke er åpen eller transparent, si fra om det? Det er slett ikke sikkert. Førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm ved Handelshøyskolen BI har sammen med Tor Grenness gjort en studie blant ledere og medarbeidere for å få svar på om det forekommer selvsensur på norske arbeidsplasser. Alle lederne som medvirket i undersøkelsen, bekrefter at det forekommer selvsensur på norske arbeidsplasser.

Når ledere og medarbeidere ikke sier det de tenker og mener, risikerer organisasjonen å gå glipp av innspill og ideer som kunne gitt nye forretningsmessige muligheter. Gjør internkommunikasjon viktig Internkommunikasjon oppnår sjelden toppscore i medarbeiderundersøkelser. Medarbeidere er ikke alltid like fornøyd med den informasjonen og kommunikasjonen de får fra sine ledere. I jakten på tiltak for å forbedre den interne kommunikasjonen vil det typisk spørres om: Hva kan kommunikasjonsavdelingen gjøre med det?

Hva kan HR-avdelingen gjøre med det? Kan vi ikke bare innføre tidsriktige, digitale kommunikasjonsverktøy og samhandlingsverktøy for å bøte på det, som for eksempel Workplace? Det riktige spørsmålet vil være: Hva kan ledere gjøre for at internkommunikasjonen skal få et bedre rykte?

Det har vært et gjennomgående tema i denne artikkelen. Lederkommunikasjon er utøvd ledelse, som også er internkommunikasjon. Det er lederen som har det øverste ansvaret for internkommunikasjonen i virksomheten, ikke HR- eller kommunikasjonsavdelingen. Lederen må vise i handling, ikke bare fortelle, at internkommunikasjon er viktig. Hvis ikke vil internkommunikasjonen risikere å bli stemoderlig behandlet.

I tråd med det gjennomgående synet i denne artikkelen må også internkommunikasjon handle om «å gjøre felles». Da må internkommunikasjon invitere til toveis kommunikasjon, og ikke bare være en enveis budskapskanal for ledelsen. Hvis ikke risikerer organisasjonens intranett og andre interne kommunikasjonskanaler ufrivillig å få medarbeiderne til å trekke på smilebåndet.

Kommunikasjon og helseledelse Tidsskrift for Den norske legeforening

Når du ser enda et bilde av sjefen presentere sitt omdømmemasserte budskap, er det lett å få assosiasjoner i retning av tidligere informasjonsminister Muhammad Saeed al-Sahhaf i Irak, bedre kjent som «komiske Ali», eller Pravda og andre propagandakanaler. Det skal ikke kommunikasjonsavdelingen nødvendigvis lastes for, de gjør jo som de får beskjed om av organisasjonens ledelse. Innføringen av nye digitale samhandlingsverktøy i organisasjonen gjør ikke nødvendigvis internkommunikasjon mer effektiv, og kan gi en rekke utilsiktede effekter Pettersen, 2015.

En av disse konsekvensene ved å innføre for eksempel Workplace fra Facebook som verktøy for internkommunikasjon og samhandling vil være at lederen overlater noe av kontrollen over informasjonsstrømmen til algoritmene. Til slutt drister jeg meg til å foreslå tolv prinsipper, eller noe mindre pretensiøst, tolv råd for god lederkommunikasjon. Dette er råd som kan være et innspill og diskusjonsgrunnlag når din organisasjon skal utarbeide prinsipper for god lederkommunikasjon.

Ledelse gjennom kommunikasjon

Tolv råd for god lederkommunikasjon 1. Kommunikasjon er for viktig til at du kan overlate den til andre. Har du ikke tid til å kommunisere, har du heller ikke tid til ledelse.

Det betyr ikke at du ikke skal sparre med og be om råd fra interne og eksterne kommunikasjonsrådgivere. Men det er du som har ansvaret for din lederkommunikasjon. Vær åpen, ærlig og transparent i din kommunikasjon.

NÅR LEDELSE ER KOMMUNIKATION Relaterte emner

Hvor flink er du til å etterleve dette i din lederhverdag? Vet du hvordan dine medarbeidere vurderer kommunikasjonsferdighetene dine? Morsomt å få lov til å være fagredaktør for Magmas temanummer om kommunikasjon i ledelse og i organisasjoner. Dette innlegget er også publisert som fagleder i Magma nr. Når ledere og medarbeidere blir bedt om å vurdere lederens ferdigheter som leder, kunne vi håpe at det var ganske godt samsvar i vurderingene. Det er jo den samme personen som vurderes.

Når Ledelse Er Kommunikation
NÅR LEDELSE ER KOMMUNIKATION Kommentarer:
Forfatter om Når ledelse er kommunikation
Husby fra Tromsø
Se gjennom min andre innlegg. jeg liker Zwergwagenrennen. jeg liker lese om Norge nyttig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net