Bilgodtgjørelse Nav

  1. Mer om
Bilgodtgjørelse Nav

Gjelder kun hvis du har vedtak om rett til å få dekket utgiftene til bruk av egen bil. Du skal oppgi antall dager og dokumenterte parkeringsutgifter Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning) Satsene gjelder fra Hvis du deltar på arbeidsrettet tiltak, arbeidsrettet utredning eller utdanning som er godkjent av NAV kan du få dekket stønad Utgiftsgodtgjørelser omfatter eksempelvis diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, verktøygodtgjørelse og smussgodtgjørelse Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at

Andre forsikringer som kan være aktuelle for ansatte er helseforsikring og reiseforsikring.

Endre prosentsats for pensjonsforsikring: Pensjonsforsikring - innskuddsfritak og kostnader Pensjonsforsikring - innskuddsfritak og kostnader I tillegg til sparing krever loven at pensjonsforsikringen dekker administrasjonskostnader og fortsatt sparing om arbeidstakeren blir arbeidsufør; såkalt innskuddsfritak. Kostnaden avhenger av alder, kjønn og yrke.

Arbeidstaker som tiltrer ny stilling etter 30. Det er viktig å merke seg at en ikke har rett på lønn i ferien. Når kan man ta ferie? Alle arbeidstakere har rett til 18 dagers ferie i tidsrommet 1.

Man kan også be om at den ferien som ikke tas i sommerferien, skal tas ut sammenhengende på et senere tidspunkt. For eksempel: Hvis du har tre ukers sommerferie, kan du ta ut de resterende to ukene sammenhengende i oktober, dersom arbeidsgiver godtar dette. Alle kan kreve at feriefastsettelsen varsles av arbeidsgiver minst to måneder på forhånd, med mindre særlige grunner er til hinder for dette.

Hva skjer om man blir syk i ferien? Arbeidstaker som blir syk før ferien har begynt, kan kreve at ferien utsettes til et senere tidspunkt i ferieåret. Dersom arbeidstaker blir syk etter at ferien er påbegynt, kan du kreve ny ferie dersom sykdommen varer i minst en uke og kravet fremsettes for arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter man er tilbake i arbeid.

Begge alternativene krever imidlertid at du fremlegger legeattest på at du er syk. Feriepenger Du har krav på feriepenger i ferien.

Etter ferieloven skal feriepengene som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Sykdom Egenmelding Egenmelding er en melding som arbeidstaker skal gi arbeidsgiver ved sykefravær i inntil tre dager, uten at legeerklæring er nødvendig.

Hver av egenmeldingene kan være på inntil tre kalenderdager. Dette innebærer at dersom du bruker en egenmelding på fredag, så vil lørdag og søndag regnes med. Egenmeldingen vil i et slikt tilfelle ikke gi deg rett til å være borte fra arbeidet på mandag og tirsdag. Det er viktig å si ifra til arbeidsgiver om sykdom første fraværsdag innen arbeidstidens slutt.

Du må ha vært ansatt hos din arbeidsgiver i minst to måneder før du har rett til å bruke egenmelding. Hvis ikke må du ha sykemelding fra lege fra første fraværsdag. Det samme gjelder i utgangspunktet også dersom du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av 12 måneder. Hvis du er syk i mer enn tre dager, må du ha sykemelding fra lege. Hvis bedriften du jobber for er en IA-virksomhet Inkluderende Arbeidsliv virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager.

Egenmelding kan benyttes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ingen begrensning i antall ganger egenmelding kan benyttes.

Lønn under sykdom

Sykepenger Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Belastende livshendelser som skilsmisse, konkurs, mindre sorgreaksjoner el.

Dersom du blir syk som en følge av slike hendelser, vil du likevel ha krav på sykepenger etter folketrygdloven. For å motta sykepenger må du ha vært ansatt på arbeidsplassen i minst fire uker. Får du en viss fast sum i året eller måneden for å benytte egen bil, vil en del være skattefritt og en del kan være å betrakte som alminnelig skattepliktig lønn.

Hva koster en ansatt If Skadeforsikring

Dette vil avhenge av hvor mye du faktisk kjører. Det vanligste er en kilometerbasert godtgjørelse etter statens satser.

Krav på ubetalt pensjonspremie vil da være en uprioritert fordring i boet. Dersom premien trekkes i bruttolønnen til arbeidstakeren, eller fremstår som et tillegg til ordinær lønn, vil krav på trukket pensjonspremie kunne bli prioritert.

Premien må i så fall lønnsinnberettes idet pensjonspremie betales forskuddsvis vil dette sjeldent være en problemstilling. Renter og omkostninger ved å inndrive Etter deknl. Det samme gjelder kostnader en ansatt har hatt før konkursåpning ved å inndrive prioriterte krav klasse 1. Slike omkostninger kan være advokatutgifter, rettsgebyrer mm. Omkostninger som en ansatt har til å argumentere med boet eller NAV Lønnsgaranti vedrørende lønnsgarantidekning, kan imidlertid ikke kreves dekket med mindre det er grunnlag for å kreve saksomkostninger av boet under en skiftetvist, eller av staten med hjemmel i forvaltningslovens fvl.

Dette gjelder uavhengig av om deler av omkostningene ble pådratt etter konkursåpning. Se mer om dette i NAVs veiledning pkt. Tanken er at dersom insolvens foreligger, vil det være i kreditorenes interesse at konkurs åpnes, og at det da vil være tilfeldig hvem som tar omkostningene. Begrensningen «rimelige» innebærer at økte omkostninger som følge av at rekvirenten har et « Staten trer da inn i massekravet. Begrensningen i lgl.

I relasjon: Middelalder navn

Overdragelse av prioriterte krav av klasse 1 Etter deknl. Dette gjelder alle typer overdragelse, både avtale, arv mv. Dersom noen velger å innfri en prioritert fordring, går fortrinnsretten over på det regresskrav som intervensjonsbetaleren måtte få, jf. Denne regelen har blitt benyttet for å finansiere videre drift i en periode før konkursåpning mens skyldner undersøker om det er mulig å få til en løsning.

Dersom banken hadde lånt virksomheten penger, og virksomheten hadde betalt lønnen, ville bankens krav vært uprioritert. For at man skal kunne konstatere at f. Dersom transaksjonen foregår ved utbetaling via virksomheten, uten de ansattes medvirkning, vil man måtte legge til grunn at banken har ytt virksomheten et lån. Når arbeidstakerens krav overdras før konkursåpning, bortfaller statsgarantien for den overdratte del, jf.

Garantien bortfaller heller ikke dersom kravet blir overdratt til en offentlig myndighet, jf. Motregning i lønnskravene Hovedregelen i deknl. Det fremgår imidlertid av deknl. Dette innebærer at konkursboet ved spørsmålet om motregning i lønnskrav, er bundet av de vanlige motregningsbegrensningene i aml.

Det må foreligge en skriftlig avtale på forhånd, dersom det skal foretas motregning i lønn. Motregningsforbudet gjelder både lønn og feriepenger, men ikke overfor reiseregninger, billån el. Et forskudd på lønn eller feriepenger kan avregnes i neste lønnsutbetaling uten at dette anses som motregning.

En slik forskuddsutbetaling medfører at vedkommende ikke har lønn eller feriepenger tilgode. Det er imidlertid antatt at lønnsforskudd som skal avregnes over flere utbetalinger, vil måtte anses som et lån og vil følgelig reguleres av motregningsforbudet i aml.

Bostyrer kan ikke søke det fulle beløp dekket fra lønnsgarantien, og så deretter innkreve tilgodehavende av den ansatte, for på den måten å skaffe ytterligere midler i boet. Dersom det først foreligger en motregningsrett forutsettes at bostyrer benytter denne også i forbindelse med lønnsgarantisøknaden. Arbeidsmiljøloven § 14-15 hindrer ikke at en ansatt selv ber om at det gjennomføres en motregning.

Dersom den ansatte ønsker å motregne, vil en slik motregningserklæring være bindende for boet med den konsekvens at krav mellom arbeidstaker og boet kan gjøres opp gjennom motregning. I disse tilfellene vil da bostyreren ikke kunne velge å se bort fra motregningen i forbindelse med søknaden til lønnsgarantiordningen, for på den måten å øke inngangen til konkursboet gjennom senere inndrivelse av kravet mot den ansatte.

Håndtering av beløp mottatt fra Lønnsgarantien 10. Inntil slik utbetaling kan skje, oppbevares pengene på boets konto». Skattebetalingsforskriften § 5-4-4 oppstiller en minstegrense for trekkplikt i beløp som utbetales etter lønnsgarantiloven. Det skal ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger.

Unauthorized Access

NAV lokalt kan forskuttere dagpenger for perioder hvor en ansatt har lønnskrav som er berettiget til dekning etter lønnsgarantiloven, når dette ennå ikke er dekket, FOR-1998-09-16-890 jf. I den grad søknad om lønnsgaranti blir innvilget, har NAV lokalt rett til å kreve dagpengene refundert av de midler som konkursboet får utbetalt fra lønnsgarantien. NAV har trukket skatt av de dagpengene som er forskuttert, slik at det ikke skal trekkes skatt av det beløpet som refunderes NAV.

Dersom de ansatte eller fagforeningen ber om det bør det også trekkes fagforeningskontingent. Dersom det er en lønningsansvarlig i bedriften bør man spørre om hvilke trekk som har vært foretatt tidligere. Forhåndsutlodning og forskudd Konkursloven § 127 første ledd forutsetter at det skal skje en forhåndsutlodning av prioriterte krav, dersom boet har midler til «full betaling» av disse fortrinnsberettigede fordringene.

Dette innebærer at konkursboer som har midler skal utbetale prioriterte krav av klasse 1 uten å avvente den endelige slutningen av boet. Dersom det er søkt om lønnsgarantidekning, og utbetaling er foretatt, innebærer kkl. De må da samtidig betales til de prioriterte lønnskravene som ikke ble dekket av lønnsgarantien. Retten kan også gi tillatelse til at bostyrer utbetaler forskudd på dividende til fortrinnsberettigede fordringer, selv om anmeldelsesfristen ikke er utløpt eller utlodning til andre fordringshavere er aktuelt, jf.

Kristiansand kommune

Vilkåret for at en slik forskuddsbetaling skal kunne skje, er at tingretten finner dette «ubetenkelig». Formålet med bestemmelsen er først og fremst at det skal kunne skje en snarlig utbetaling av lønnskrav mv. Som en konsekvens av dette vil det ikke bli gitt lønnsgarantidekning for de utbetalinger som er foretatt forskuttert fra boet, selv om det senere viser seg at boet ikke har tilstrekkelige midler [30].

Alminnelige vilkår for sykepenger I arbeidsgiverperioden er det arbeidsgiveren som fatter avgjørelsen om utbetaling av sykepenger. Ansvaret kan være vanskelig fordi arbeidsgiver ikke kjenner sykemeldingsdiagnosen. Selv om trygdefunksjonærene har taushetsplikt, kan det likevel være nyttig å drøfte et vanskelig sykepengetilfelle med NAV. Arbeidstakere Folketrygden gir arbeidstakere, oppdragstagere frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsløse rett til sykepenger på visse vilkår.

Det er bare arbeidstakere som har rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, jfr. Hvis arbeidsforholdet avsluttes, men arbeidstakeren igjen blir ansatt hos den samme arbeidsgiver innen 14 dager, regnes tidligere arbeidsforhold med når ansettelsestiden på 4 uker beregnes. Dersom arbeidsforholdet har vart mindre enn 4 uker, bør arbeidsgiveren be arbeidstakeren henvende seg til trygdekontoret for å få vurdert om vedkommende kan ha rett til sykepenger derfra.

Spesialister, laboratorier og røntgen Reiseutgifter til offentlig og private spesialister dekkes når du har fått henvisning fra lege, og behandlingen er offentlig godkjent.

Reiser fra sykehjem til offentlig godkjent behandling dekkes også. Sykehus Reiseutgifter dekkes til sykehus som er eid av eller har avtale med et regionalt helseforetak.

Har du lest dette? Morsomme hundenavn

Når behandling ved et privat sykehus dekkes av det regionale helseforetaket, kan reisen bli dekket. Tuberkulosekontroll Hvis du har vært til undersøkelse i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med pliktig tuberkulosekontroll, får du dekket faktiske utgifter.

Da må du sende oppmøtebekreftelse og reiseregningsskjema per post til ditt lokale pasientreisekontor. Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her Utprøving av hjelpemidler Reiser dekkes ved tilpasning av høreapparat på sykehus, eller hos private spesialister som har har avtale med regionalt helseforetak. Hvis du reiser fra, eller til, et annet oppholdssted enn bostedet ditt, for eksempel fra hytta, får du støtte til reisen, som om du reiste til eller fra ditt vanlige bosted.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei Sorry we couldn't be helpful.

BILGODTGJØRELSE NAV Relaterte emner

Black Friday Så mye får du i sykepenger fra Nav Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. Arbeidsgiver betaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene av sykefraværet - den såkalte arbeidsgiverperioden. Mange arbeidsgivere betaler full lønn under sykdom for de som har en lønn på over 6 G. Dette har enten bedriften en forsikring for, eller de bare betaler det over egen bok. Sykepenger kan graderes fra 100 prosent til 20 prosent. Ved sykmelding i ett år, opphører retten til sykepenger.

BILGODTGJØRELSE NAV Kommentarer:
Forfatter på Bilgodtgjørelse nav
Lien fra Svolvær
Bla gjennom min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av daitō-ryū aiki-jūjutsu. Jeg har lyst lese tegneserier månedlig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net